Aleksandra Gabryelczyk

Artykuły:

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PRZETARGU?KRÓTKI PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Opublikowano: 06 lut 2024

Wielu przedsiębiorców ma realne obawy przed staniem się aktywnym uczestnikiem rynku zamówień publicznych z uwagi na powszechne przekonanie, że wzięcie udziału w przetargu wiążę się z biurokracją, nadmiernym skomplikowaniem, czy też brakiem szans na udzielenie zamówienia. Tymczasem niejednokrotnie okazuje się, że w wielu przypadkach jest to jedynie lęk przed nieznanym, a uczestnictwo w przetargu wiązać […]

Odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych za wady projektowe

Opublikowano: 08 wrz 2023

W toku realizacji umowy w przypadku robót budowlanych Wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia niejednokrotnie opiera się na przygotowanym przez projektanta projekcie budowlanym. Jednym z obowiązków Wykonawcy często wskazywanym w umowach o roboty budowlane jest wymóg realizacji zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej oraz projektem budowlanym. Co jednak w sytuacji, kiedy w toku […]

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy po upływie terminu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego

Opublikowano: 17 sie 2023

Możliwe jest podpisanie aneksu zmieniającego wynagrodzenie Wykonawcy po upływie terminu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, w szczególności pod warunkiem, że: Na tle stale rosnącego zainteresowania tematyką waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, niejednokrotnie pojawia się wątpliwość dotycząca tego, czy istnieje możliwość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy po upływie umownego terminu wykonania zamówienia. Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego po […]

Klauzula waloryzacyjna w praktyce – wytyczne dla Zamawiających

Opublikowano: 23 maj 2023

Umowa w sprawie zamówienia publicznego musi zawierać klauzulę waloryzacyjną, jeżeli: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi umowa zostaje zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy Prawidłowo skonstruowana klauzula waloryzacyjna powinna: zostać poprzedzona rzetelną analizą danych i prognozą wystąpienia określonych zjawisk rynkowych zadziałać automatycznie w przypadku ziszczenia się wskazanych w niej przesłanek waloryzacyjnych cechować […]

Zakres możliwej zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP

Opublikowano: 25 kwi 2023

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonywana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP jest możliwa, gdy: jest spowodowana okolicznościami, których Zamawiający działający z należytą starannością obiektywnie nie był w stanie przewidzieć zmiana umowy nie modyfikuje jej ogólnego charakteru wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą umowy nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy UWAGA! Nie […]