Martyna Kośmicka

Artykuły:

Procedura samooczyszczenia w zamówieniach publicznych

Opublikowano: 20 lut 2024

Na gruncie procedury samooczyszczenia regulowanej przepisami Ustawy Pzp pojawiają się wątpliwości odnośnie podmiotu inicjującego tą procedurę oraz momentu jej dokonania. Zarówno literatura jak i zapadające orzecznictwo nie dostarcza jednoznacznej odpowiedzi, kto powinien zainicjować procedurę samooczyszczenia. Nie mniej jednak wskazać należy, że w zdecydowanej większości przypadków, tzw. „pierwszy krok” należeć powinien do wykonawcy. To on bowiem, […]

Możliwość samodzielnego przedłużenia terminu związania ofertą przez wykonawcę

Opublikowano: 15 lut 2024

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wprost wskazywała, że wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. Zgodnie z treścią art. 85 ust. 2 tej ustawy: Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem […]

Zaangażowanie wykonawcy w inne przedsięwzięcia

Opublikowano: 13 lut 2024

Zgodnie z art. 116 ust. 2 Ustawy Pzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Jak wskazują autorzy […]

Ponowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny

Opublikowano: 30 sty 2024

Prawo zamówień publicznych nie wskazuje, ile razy zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Teoretycznie nie ma więc ograniczeń, żeby wezwać wykonawcę drugi raz, czy nawet kilka razy. Przyjmuje się jednak, że takie wezwanie powinno mieć co do zasady miejsce tylko raz. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły. Kiedy zatem ponowne wezwanie do […]