WGP

Artukuły:

Jak (NIE) dzielić zamówień na usługi szkoleniowe w projekcie? – na podstawie decyzji Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Opublikowano: 17 lis 2023

W Decyzji Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 kwietnia 2022 r. znak sprawy: DZF-XII.025.44.2021.DM.5, głównym celem było ustalenie, czy w opisywanym postępowaniu usługi związane    z przeprowadzaniem bloków szkoleniowych należy traktować jako jedno, czy kilka odrębnych zamówień, czy też Beneficjent winien dokonać sumowania wartości tych szkoleń jako całości. Dla ustalenia takowego przypadku konieczna […]

Uchylenie decyzji Ministra Zdrowia przez Minister Funduszy i Polityki Regionalnej!

Opublikowano: 09 lis 2023

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej uchylił w całości decyzję Ministra Zdrowia (dalej jako: Instytucja Pośrednicząca, IP, Organ I instancji) i umorzył postępowanie w całości. Przedmiotem odwołania była decyzja IP, zgodnie z którą Beneficjent został zobowiązany do zwrotu części dofinansowania Projektu, realizowanego w ramach POWER 2014-2020.W ocenie organu I instancji Beneficjent w opisie przedmiotu zamówienia odniósł […]

Stacjonarna konferencja dla beneficjentów

Opublikowano: 31 paź 2023

„Praktyczne aspekty realizacji projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej”

Stacjonarna konferencja dla firm zainteresowanych zagranicznymi zamówieniami publicznymi!

Opublikowano: 03 paź 2023

Serdecznie zapraszamy na konferencję, którą mamy zaszczyt organizować w gronie szanowanych instytucji i firm: „MOŻLIWOŚĆ POZYSKIWANIA ZAMÓWIEŃ W RAMACH ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ W ZWIĄZKU Z BIEŻĄCĄ POMOCĄ UKRAINIE” 14 listopada 2023 r., Politechnika Poznańska – budynek Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania, ul. J. Rychlewskiego 2, Poznań Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń Szczegółowy […]

Orzecznictwo administracyjne o projektach

Opublikowano: 03 paź 2023

W związku z kontrolą projektów unijnych prowadzoną przez instytucje kontrolujące, a następnie organy administracji publicznej oraz stwierdzeniem wystąpienia nieprawidłowości, pojawiają się u beneficjentów decyzje o zwrocie części lub całości dofinansowania związanego z projektem. Jednym z przykładów rozstrzyganych ostatnio naruszeń jest to dotyczące sposobu przeprowadzania rozeznania rynku dotyczącego konkretnego przypadku. Wątek ten rozstrzygnięto w decyzji Ministra […]

Pozew przeciwko bankowi

Opublikowano: 27 wrz 2023

Pan Jan zaciągnął w 2008 r. kredyt w wysokości 300 000 zł (ok. 120 000 CHF) na okres 30 lat i zapłacił ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w łącznej kwocie 6 300 zł. Na chwilę obecną (w 2018 r.) według banku pozostało mu do spłaty 383 000 zł (94 500 CHF). Jednakże po zakończonym i wygranym […]

Pomoc w ocenie dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu

Opublikowano: 13 wrz 2023

Zamawiający zwrócił się do Kancelarii o analizę zasadności wniesionego odwołania na wybór wykonawcy. W odwołaniu podnoszono, że wybrany wykonawca zaoferował rażąco niską cenę, a złożone przez niego wyjaśnienia są ogólnikowe oraz nie dotyczą całości przedmiotu zamówienia. Kancelaria po wnikliwej analizie dokumentów zamówienia oraz treści wyjaśnień rażąco niskiej ceny wskazała na duże ryzyko uwzględnienia odwołania przez […]

Oświadczenie o podziale zadań między wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Opublikowano: 13 wrz 2023

Nasz klient ubiegał się o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie z innym wykonawcą (w ramach tzw. konsorcjum). Składając ofertę zapomniał jednak załączyć oświadczenia o podziale zadań pomiędzy członków konsorcjum. Zamawiający wezwał konsorcjum o uzupełnienie wyżej wskazanego oświadczenia. Z uwagi na to, że wezwanie o uzupełnienie oświadczenia o podziale zadań ma charakter jednokrotny, a więc popełnienie w […]

Baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia

Opublikowano: 13 wrz 2023

Nasz klient zajął drugie miejsce w przetargu. Z uwagi na to, że zamówienie miało dużą wartość i klientowi zależało na jego uzyskaniu, zwrócił się do Kancelarii o zweryfikowanie czy Zamawiający prawidłowo ocenił zwycięską ofertę. Analizując dokumenty zamówienia ustaliliśmy, że w danym postępowaniu miały zastosowanie podstawy wykluczenia dotyczące przedstawienia informacji wprowadzających w błąd. Wobec tego, że […]

Weryfikacja dokumentów zamówienia

Opublikowano: 13 wrz 2023

Do Kancelarii zgłosił się Zamawiający z prośbą o weryfikację przygotowanych dokumentów zamówienia. Z uwagi na fakt, że zamówienie dotyczyło projektu dofinansowanego ze środków europejskich, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w treści dokumentów zamówienia na Zamawiającego zostałaby nałożona korekta finansowa. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w kontrolowaniu dofinansowanych postępowań na zlecenie m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa […]

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Opublikowano: 12 wrz 2023

Nasz klient po złożeniu oferty w przetargu wezwany został do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wiedział on, iż zaoferowana przez niego cena z uwagi na długoletnie doświadczenie oraz dysponowanie nowoczesną technologią jest realna i umożliwia mu prawidłowe, tańsze od konkurencji wykonanie zamówienia. Zwrócił się on do nas w celu przygotowania pisma zawierającego wyjaśnienia rażąco […]

Odrzucenie oferty zawierającej niewłaściwą stawkę podatku VAT

Opublikowano: 17 sie 2023

Zarówno poprzednio obowiązująca ustawa Pzp, jak i aktualna, zawierają katalog przesłanek obligatoryjnego odrzucenia oferty, wśród których w praktyce często ma zastosowanie ta przesłanka, która dotyczy odrzucenia oferty zawierającej błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Stosowanie wspomnianej reguły nastręczało zamawiającym szereg problemów w tych sprawach, gdzie wykonawca zawarł w ofercie inną stawkę podatku VAT, niż wynikałoby […]

Upadłość Getin Noble Bank S.A. i co dalej ze sprawami frankowymi?

Opublikowano: 03 sie 2023

20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Banku S.A. Po ogłoszeniu upadłości przez Getin Noble Bank nie będzie możliwe dochodzenie zwrotu wpłaconych bankowi kwot w drodze powództwa cywilnego przeciwko bankowi. Osoby, których sprawy zakończyły się prawomocnymi wyrokami stwierdzającymi zwrot nadpłaconych rat, nie będą mogły wszcząć egzekucji komorniczej, czyli wyegzekwować należności. Zamiast […]

Podwykonawco, nie daj się wykluczyć z waloryzacji wynagrodzenia! Czyli co musisz wiedzieć o waloryzacji jako podwykonawca.

Opublikowano: 03 sie 2023

Waloryzacja wynagrodzenia daje możliwość urealnienia ustalonej w umowie wysokości wynagrodzenia, o czym często mówi się w kontekście wynagrodzenia wykonawcy – ma on ustawowe prawo żądania zmiany wynagrodzenia oraz, jeżeli strony tak postanowiły – umowne. W obliczu wojny w Ukrainie i związanych z nią skutków, jak przerwanie łańcucha dostaw czy znaczny wzrost cen materiałów oraz w […]

TSUE w stronę frankowiczów

Opublikowano: 03 sie 2023

TSUE w stronę FRANKOWICZÓW – umowa kredytowa częściowo na cel konsumencki, a częściowo związany z prowadzoną działalnością również z ochroną konsumencką Szerokie Rozumienie Definicji „Konsumenta” na Korzyść Kredytobiorców 8 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-570/21 w której kredytobiorczyni zarówno w chwili składania wniosku o kredyt, jak i w momencie podpisywania samej […]

Podsumowanie waloryzacyjne

Opublikowano: 03 sie 2023

Ostatni czas w świecie zamówień publicznych upłynął pod hasłem „waloryzacji”. Kwestia ta niezwykle ważka w środowisku zamówieniowym była już wielokrotnie poruszana w ramach naszych wpisów, bowiem z doświadczenia wiemy jak wielu perturbacji zwłaszcza finansowych przyniósł rok 2022 naszym klientom, wśród których znajduje się wielu wykonawców zamówień publicznych. Nasza Kancelaria przez ostatnie miesiące pomagała wielu wykonawcom, […]

Wygrałeś sprawę frankową i zyskałeś unieważnie? Co dalej?

Opublikowano: 30 maj 2023

Co zrobić, gdy mamy prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu przeciwko bankowi? Gdy już masz w ręce prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego pozostają do załatwienia inne formalności z tym związane. Konieczne jest wykreślenie hipoteki i rozliczenie z bankiem całości dokonanych wpłat oraz zapłata przez bank należnych nam odsetek od zasądzonej kwoty oraz kosztów procesu. […]

Limity okresu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego

Opublikowano: 26 maj 2023

Ustawa Prawo zamówień publicznych, co do zasady nie ogranicza sposobu określenia terminu realizacji umowy dotyczącej zamówienia publicznego ani nie wyznacza jego limitu. Można go, zatem wskazać za pomocą ilości dni, miesięcy lub lat, konkretnej daty, ale też przyszłego zdarzenia o charakterze pewnym. Przy czym należy wskazać termin precyzyjnie już na etapie wszczęcia postępowania. Jakie są, […]

Spotkanie: „Nieodkryte możliwości eksportu: zamówienia organizacji międzynarodowych”

Opublikowano: 22 maj 2023

Zapraszamy serdecznie 1 czerwca 2023 do Krakowa na spotkanie „Nieodkryte możliwości eksportu: zamówienia organizacji międzynarodowych”, na którym naszą Kancelarię będzie reprezentował Mecenas Paweł Sendrowski.  To wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać działalność eksportową i pragną poszerzyć wiedzę na temat zamówień publicznych. Wystąpienia ekspertów przybliżą tematykę zamówień publicznych organizacji międzynarodowych, w tym ONZ, Banku Światowego, […]

Jak się kończy upadłość konsumencka? Plan spłaty, wszystko co o nim musisz wiedzieć.

Opublikowano: 16 maj 2023

Upadłość konsumencka nie traci na popularności. W I połowie 2022 r. z tej szansy na drugie życie finansowe skorzystało w Polsce 7,3 tys. osób. To cieszy. Jakkolwiek upadłość nie jest czymś przyjemnym ani pożądanym to jednak jest niezbędna. Tylko dzięki niej osoby, które nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań mogą wyjść z tej spirali […]

Zakończenie projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie!”

Opublikowano: 14 maj 2023

Dzisiaj dzielmy się z Państwem podsumowaniem jednego z największych wyzwań jakie udało nam się ostatnio z sukcesem zakończyć. Z dniem 14 maja 2023 r. po 58 miesiącach (prawie 5 lat) zakończyliśmy realizację projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie!”. W ramach tego projektu: przeprowadziliśmy 1908 godzin doradztwa dla 62 firm, przeprowadziliśmy 20 szkoleń z 42 […]

Frankowiczu, sprawdź, czy grozi Ci zatrzymanie! O zatrzymaniu w sprawach frankowych.

Opublikowano: 09 maj 2023

Co to jest zatrzymanie? Ilość powództw konsumentów przeciwko bankom w sprawach frankowych, w ostatnich dwóch latach znacznie wzrosła. Korzystne rozstrzygnięcia sądów po zachęcają kredytobiorców do składania pozwów. W związku z powyższym banki rywalizują w utrudnianiu kredytobiorcom dochodzenia swoich roszczeń. Kolejną bronią banków stał się zarzut zatrzymania. Zgodnie z art. 496 kodeksu cywilnego „jeżeli wskutek odstąpienia […]

Co się dzieje z umowami po śmierci przedsiębiorcy?

Opublikowano: 05 maj 2023

Czy zawarte umowy dalej obowiązują – wstęp Jeśli twój kontrahent lub pracodawca umarł, a prowadził jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do CEiDG, jego śmierć oznacza co do zasady brak możliwości kontynuowania tej działalności przez inną osobę. Jednoosobowa działalność prowadzona jest pod nazwiskiem danej osoby i na jej rachunek własny. NIP i REGON przypisany jest do konkretnej […]

Wygrałeś sprawę frankową? Sprawdź, jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej.

Opublikowano: 20 kwi 2023

Kiedy można wykreślić hipotekę w przypadku spraw frankowych? Zabezpieczeniem kredytu zazwyczaj była i jest hipoteka na nieruchomości. Gdy już masz w ręce prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego pozostaje do wykreślenia hipoteka by uporządkować stan księgi wieczystej twojej nieruchomości. Frankowicze mieli duże problemy z wykreśleniem hipoteki z ksiąg wieczystych swoich nieruchomości. Banki pomimo przegranej tego […]

Wygrana sprawa przeciwko PFRON przed WSA

Opublikowano: 19 kwi 2023

Wygrana sprawa przeciwko PFRON przed WSA to kolejny krok naszej Kancelarii w działaniach przeciwko niesłusznym interpretacjom prawa. Wyrokiem z dnia 13 stycznia 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt V SA/Wa 230/22) uchylił decyzję Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, niekorzystną dla naszego klienta. Spór w sprawie dotyczył zachowania terminu do opłacenia […]

Ewa Żak

Opublikowano: 20 mar 2023

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Andrzej Łukaszewicz

Opublikowano: 29 mar 2023

Wykładowca Politechniki, Uniwersytetu Ekonomicznego i UAM w Poznaniu, oraz Wyższej Szkoły Bankowej.

Marcin Tumanow

Opublikowano: 03 maj 2022

Specjalista ds. analizy w ramach realizowanego projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie”.

Seminarium „Jak wygrywać przetargi w ONZ?”

Opublikowano: 17 mar 2023

Jeśli jesteście Państwo ciekawi odpowiedzi na pytanie: „Jak wygrywać przetargi w ONZ?” to wraz z mecenasem Pawłem Sendrowskim, jednym z prelegentów, zapraszamy serdecznie na seminarium organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. W czwartek 23 marca 2023 roku w Gdańsku w godzinach 12:00-14:00 odbędzie się seminarium „Jak wygrywać przetargi w ONZ?” organizowane w ramach projektu Pomorski Broker Eksportowy […]

Paweł Sendrowski na webinarium organizowanym przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Opublikowano: 10 mar 2023

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na webinarium organizowane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Jednym z prelegentów będzie Mecenas Paweł Sendrowski, którego wystąpienie poświęcone będzie tematowi: „Prawo zamówień publicznych. Podstawy wykluczania wykonawców w postępowaniach przetargowych” Szczegółowe informacje i zapisy na: https://bit.ly/webinar-21-03-2023 Do zobaczenia!  

Dofinansowanie w ramach systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych Spectrum

Opublikowano: 09 lut 2023

Miło nam poinformować,  że Wielkopolska Grupa Prawnicza uzyskała akredytację dla Instytucji Otoczenia Biznesu od Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w zakresie świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP z województwa pomorskiego w ramach projektu SPEKTRUM.  CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY Dzięki systemowi świadczenia specjalistycznych usług  doradczych Spectrum ( https://www.arp.gda.pl/1999,o-systemie-spektrum), firmy  z sektora MMŚP mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych […]

Seminarium na temat NATO

Opublikowano: 26 sty 2023

NATO ? co na to polscy wykonawcy?   Przez tragiczną w skutkach wojnę na Ukrainie cały świat zaczął zastanawiać się nad swoim bezpieczeństwem, a co za tym idzie, większą uwagę poświęca się działalności organizacji międzynarodowych, które są odpowiedzialne za obronność i nasze bezpieczeństwo, takich jak np. NATO. Od pewnego czasu w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej staramy […]

WGPR na spotkaniach edukacyjnych

Opublikowano: 24 sty 2023

W dniu 23 stycznia 2023 radcowie prawni i aplikanci z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej: Karolina Kulińska  Jakub Świerczyński Mikołaj Grześkowiak Jędrzej Lutomski brali udział w spotkaniu dotyczącym podstaw prawa z udziałem studentów ekonomii zorganizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.   Tematyka spotkania była jakże ciekawa i aktualna: pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu, deficyt budżetowy, zagadnienia […]

Specjalista ds. zamówień publicznych

Opublikowano: 20 sty 2023

Wielkopolska Grupa Prawnicza Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k. POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Czego oczekujemy od idealnego kandydata / kandydatki na to stanowisko? co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, komunikatywności i samodzielności w działaniu, doskonałej organizacji pracy, umiejętności pracy pod presją czasu, umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, sumienności, rzetelności i zaangażowania […]

Kolejne sukcesy naszej kancelarii

Opublikowano: 13 sty 2023

Dzień jak co dzień w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej, czyli kolejny sukces naszej kancelarii ? tym razem z zaskakującymi orzeczeniami w tle.   Opisując po krótce tło sprawy – nasz klient, będący generalnym wykonawcą, popadł w konflikt z inwestorem co do jakości wykonanych robót. Na pewnym etapie sporu strony były zgodne co do zasadności obniżenia ceny […]

Zamówienia publiczne w Norwegii, Szwecji i Finlandii

Opublikowano: 09 sty 2023

Wielkopolska Grupa Prawnicza, zaprasza do zapisów na SZKOLENIE ONLINE: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W NORWEGII, SZWECJI I FINLANDII   Szkolenie odbędzie się w piątek 24 lutego 2023 godz. 9.00 ? 14.30 Koszt szkolenia to jedyne 102,60 ZŁ NETTO + 0 ZŁ VAT (AŻ W 70 % DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH!)   Dla kogo jest przeznaczone szkolenie? dla właścicieli […]

Seria wygranych spraw frankowych

Opublikowano: 05 sty 2023

Końcówka roku w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej przebiegła pod znakiem wygranych spraw frankowych. Zajmujemy się sprawami CHF już od 2016 r. i ? jak widać poniżej – z sukcesami. 20 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem w sprawie o sygn. akt XVIII C 563/21 przeciwko mBank S. A. z siedzibą w Warszawie orzekł o nieważności […]

Pomagamy najbardziej potrzebującym

Opublikowano: 04 sty 2023

Wielkopolska Grupa Prawnicza to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Ludzie o wielkich sercach, wrażliwi na potrzeby innych.   Z inicjatywy Joanny Nowakowskiej pracującej w naszej kancelarii, zorganizowana została zbiórka świąteczna na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu.   Na apel Joanny odpowiedzieli nasi współpracownicy i dzięki ich hojności do fundacji trafiły […]

Podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Opublikowano: 22 gru 2022

Koniec roku to dla naszej kancelarii nieustająca praca, ale i sukcesy.   Wielkopolska Grupa Prawnicza zwarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na świadczenie usług polegających na weryfikacji wniosków o płatność związanych z wypłatą środków pochodzących z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.   Bankowi Gospodarstwa Krajowego dziękujemy za […]

Kolejny prawomocny wyrok przeciwko Bankowi Millenium.

Opublikowano: 14 lip 2022

Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania. Wszystkie kwoty uiszczone przez naszych klientów do zwrotu. W dniu 12 lipca Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, w składzie SSA M. Góral w sprawie o sygn. akt I ACa 977/21 (XXIV C 604/17) oddalił w zdecydowanej większości apelację Banku Millenium od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Oznacza to, […]

Działalność gospodarcza a ograniczenia z powodu pandemii Covid-19

Opublikowano: 02 mar 2021

Jakie są prawne podstawy zakazywania działalności gospodarczej w okresie pandemii? Czy można zakazać lub ograniczyć wolność działalności gospodarczej w drodze rozporządzenia? Czy jeżeli zakazy czy ograniczenia wprowadzone zostały bezprawnie, a przedsiębiorca poniósł z tego tytułu straty ? przysługuje mu roszczenie odszkodowawcze skierowane przeciwko Skarbowi Państwa? Niedługo minie już rok od wprowadzenia pierwszych ograniczeń z powodu […]

Sąd Najwyższy po raz kolejny po stronie Frankowiczów

Opublikowano: 23 maj 2022

Sąd Najwyższy po raz kolejny po stronie Frankowiczów Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego wydana w dniu 28 kwietnia 2022r. w sprawie o sygn. III CZP 40/22 potwierdziła, że postanowienia, upoważniające bank do jednostronnego ustalania kursu waluty, determinującego wysokość zobowiązań kredytobiorcy i w konsekwencji wysokość rat, jeśli z postanowień tych nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria ustalenia […]

Ile kosztuje proces sądowy?

Opublikowano: 01 kwi 2020

Często zdarza się, iż podmioty rozważające wystąpienie na drogę procesu sądowego zastanawiają się, w jakiej wysokości koszty będą zobowiązane pokryć. Poniżej staramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania: ? ile kosztuje proces sądowy, ? jakie opłaty się na niego składają, oraz ? kiedy i kto może ubiegać się o ich zwrot. W pierwszej kolejności należy liczyć […]

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawach frankowych

Opublikowano: 23 kwi 2022

W wydanym w dniu 11 grudnia 2019r. wyroku,  sygn. V CSK 382/18  w sprawie, dotyczącej unieważnienia umowy kredytu frankowego zawartej z Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska S.A.), Sąd Najwyższy odmiennie niż w dotychczas zapadłych orzeczeniach stwierdził, że umowa, która zawiera niedozwolone postanowienia umowne powinna zostać unieważniona. Nadto, zasugerował, że przy nieważnej umowie banki mogą […]

Wezwanie w charakterze świadka ? sprawdź swoje prawa i obowiązki

Opublikowano: 19 mar 2020

Znaczna część sądowych postępowań cywilnych w Polsce przebiega z zastosowaniem instytucji przesłuchania świadków na rozprawie. Konieczność złożenia zeznań dla większości osób jest nowym i stresującym doświadczeniem. Z tej przyczyny, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najbardziej problematyczne i nurtujące pytania związane z tym zagadnieniem. Kim jest świadek i kto może zeznawać? Świadek to osoba fizyczna posiadająca informacje […]

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego.

Opublikowano: 05 mar 2019

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego. W ostatnim czasie debata publiczna została zdominowana przez spór, jacy sędziowie będą najbardziej odpowiedni do sprawowania swoich funkcji. Wydaję się jednak, że debata ta w zbyt dużym stopniu dotyczy personaliów konkretnych osób a zbyt mało rozwiązań systemowych. W końcu czy zamiana danej osoby, tj. Pana/i X na Pana/ią Y spowoduje, […]

Weksel, jako potwierdzenie istnienia zobowiązania ? cz. II ? Dochodzenie roszczenia z weksla.

Opublikowano: 18 maj 2018

Weksel to nie tylko skuteczna forma zabezpieczenia wierzytelności. Z  posiadaniem weksla wiążą się również istotne udogodnienia dotyczące dochodzenia roszczenia na drodze postępowania sądowego. Pozycja wierzyciela wekslowego w procesie jest dość silna. Przede wszystkim zaletą weksli jest korzystna procedura dochodzenia należności w Sądzie. Sprawa może zostać rozpoznana w drodze postępowania nakazowego. Osoba, która składa pozew musi jednak wyraźnie […]

Przedawnienie roszczeń z tytułu odsetek.

Opublikowano: 11 sie 2018

Kwestia przedawnienia roszczeń z tytułu odsetek wbrew pozorom nie jest jednoznaczna. Aby odpowiedzieć na pytanie kiedy przedawniają się roszczenia z tytułu odsetek, należy sięgnąć do jednej z ulubionych odpowiedzi prawników to zależy. W pierwszej kolejności należy wskazać, że odsetki, podobnie jak wszystkie roszczenia w obrocie gospodarczym przedawniają się. Z tym, że przedawnienia następuje w różny sposób. To zależy […]

Sąd internetowy (EPU) ? dowiedz się więcej na temat praktycznego sposobu odzyskiwania należności.

Opublikowano: 12 lis 2018

Sąd internetowy (EPU) ? co to jest? Pod powyższym skrótem kryje się Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (Sąd internetowy EPU). Wprowadzono je jako odrębne postępowanie, które ma charakter wezwania do zapłaty. Stosuje się je w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Rozpoznanie wnoszonych roszczeń następuję tu przy pomocy systemu teleinformatycznego. Oznacza to, iż […]

„Frankowa” passa trwa

Opublikowano: 21 mar 2022

Miło nam poinformować, że w minionym tygodniu uzyskaliśmy kolejny wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego. W dniu 17 marca 2022r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Barbara Chylak wydał wyrok, w którym uznał umowę kredytu frankowego EKSTRALOKUM za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 89.882,27 zł wraz z ustawowymi odsetkami za […]

Mediacja z urzędnikiem możliwa już od 1 czerwca 2017 r.

Opublikowano: 19 mar 2019

Mediacja z urzędnikiem ? co powinieneś wiedzieć? Zgodnie z założeniami ustawodawcy, od 1 czerwca 2017 r. ma wejść w życie nowelizacja przepisów o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Obejmie ona m.in. ogólne zasady postępowania administracyjnego, wprowadzenie instytucji milczącego załatwienia sprawy, i wprowadzi mediację do postępowania przed organem administracyjnym. Zakładanym celem nowelizacji jest […]

Frankowicze – kolejny pozytywny wyrok!

Opublikowano: 01 mar 2022

PO RAZ KOLEJNY UMOWA KREDYTU INDEKSOWANEGO DO WALUTY OBCEJ JEST NIEWAŻNA – TYM RAZEM WYROK PRAWOMOCNY W 15 MIESIĘCY W dniu 24 lutego 2022 r. w sprawie naszych klientów przeciwko BANK MILLENIUM S.A., Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze I ACa 581/21, wydał wyrok, w którym oddalił apelacje banku w […]

Zastrzeżenie do protokołu ? czym jest i jak stosować

Opublikowano: 23 wrz 2019

Zastrzeżenie do protokołu jest instytucją, która  służy przede wszystkim zwróceniu uwagi sądu na popełnione uchybienia procesowe i umożliwieniu niezwłocznego wszczęcia postępowania naprawczego. Ma na celu z jednej strony ochronę interesu stron procesu, a z drugiej strony również sądu. Instytucja ta została uregulowana w art. 162 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem ?Strony mogą w […]

Zatory płatnicze problemem polskich przedsiębiorców.

Opublikowano: 05 lip 2018

Co kwartał, od stycznia 2009 roku w ramach wspólnego projektu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, wykonywane jest badanie obrazujące stan należności polskich przedsiębiorców. Zatory płatnicze są dużym problemem. Najnowsze badanie ?Portfel należności polskich przedsiębiorstw? przeprowadzono w kwietniu br. na reprezentatywnej grupie 628 firm. Jego wyniki są bardzo niepokojące, […]

Błędny przelew – jak odzyskać pieniądze?

Opublikowano: 09 paź 2019

Obecnie większość transakcji dokonywana jest za pomocą przelewów bankowych. I jak to często bywa w codziennym obrocie gospodarczym zdarzają się pomyłki. Wystarczy chwila nieuwagi i każdy może np.: wykonać przelew na niewłaściwy numer rachunku bankowego lub wykonać przelew dwukrotnie. Do niedawna tego typu błąd oznaczał spore problemy a odzyskanie środków trwało miesiącami lub niekiedy było […]