Decyzja Prezesa UOKiK dotycząca rozliczeń w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu

W dniu 11 września 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym orzekł, że prawo konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta. Zwrot ten powinien być proporcjonalny, tzn. powinien obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Nie może też zależeć od tego, kiedy kredytodawca faktycznie poniósł te koszty.

Tymczasem banki umarzają odsetki za okres, który pozostał do spłaty, jednak zatrzymują część opłat np. administracyjnych, prowizji czy składek na ubezpieczenie, co stanowi naruszenie prawa. Stanowisko TSUE stanowiło podstawę do sprawdzenia przez UOKiK, w jaki sposób instytucje finansowe rozliczają się z konsumentami, którzy wcześniej spłacili kredyt konsumencki.

Kontrola skutkowała wydaniem decyzji przez Prezesa UOKiK wobec 18 firm pożyczkowych, w której Prezes UOKiK stwierdził, że w sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub pożyczki banki i firmy pożyczkowe muszą się uczciwie rozliczyć z wszystkich pobranych opłat i prowizji. Rozliczenie ma nastąpić metodą liniową, która polega na tym, że instytucja finansowa dzieli wszystkie koszty pozaodsetkowe przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa. Wynik mnoży przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania i tę kwotę powinna oddać konsumentowi.

Roszczenia takie dotyczą umów zawartych po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, tj. po 18 grudnia 2011 roku. Terminy przedawnienia roszczeń wynoszą 10 lat dla spłat dokonanych przed 9 lipca 2018 r., 6 lat – dla spłat dokonanych po tej dacie.

Stacjonarna konferencja dla firm. 14 XI 2023r, Poznań.

"Możliwość pozyskiwania zamówień w ramach organizacji międzynarodowych oraz w związku z bieżącą pomocą Ukrainie"

14 listopada w Poznaniu, udział dla firm bezpłatny!

SPRAWDŹ