20.11.2015

Elektroniczne postępowanie upominawcze albo zwykłe upominawcze – porównanie

Jakie są różnice między pozwem elektronicznym i tradycyjnym?

Często w praktyce zastanawiamy, jak sporządzić pozew?, gdzie go skierować?, w jakim trybie?, jak zaadresować?, jakie dowody dołączyć? Niestety odpowiedzią na te pytania jest stwierdzenie ? ?to zależy?. Zależy od stanu faktycznego oraz prawnego każdej sprawy. Powyższe wątpliwości będziemy rozważać w dalszych artykułach. Obecnie uważam za stosowne aby przestawić krótkie porównanie dwóch najbardziej popularnych postępowań odrębnych, w których można składać pozwy. Mianowicie Elektroniczne Postępowanie Upominawcze oraz Postępowanie upominawcze.

Postępowanie upominawcze Uproszczone postępowanie upominawcze (EPU)
1. Właściwość sądu W razie wątpliwości uważa się, że niedozwoloną klauzulę umowną w relacji przedsiębiorca jest postanowienie wyłączające jurysdykcję sądów polskich lub poddające sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucające rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy (art. 3853 pkt 23 Kodeksu cywilnego ? ?k.c?).
?K.p.c.? ? Kodeks postępowania cywilnego

Co do zasady:

Art. 27 § 1 Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

Ewentualnie:

Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem.

Art. 43. § 1. Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów albo jeżeli powództwo wytacza się przeciwko kilku osobom, dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny

https://www.e-sad.gov.pl/

Po wniesieniu skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty sprawa kierowana jest do sądu właściwego wg miejsca zamieszkania (siedziby) pozwanego.

Sąd, któremu sprawa została przekazana, nie jest związany postanowieniem o przekazaniu sprawy w razie zgłoszenia w sprzeciwie zarzutu pozwanego dotyczącego właściwości sądu określonej zgodnie z art. 46 § 1. (art. 50536 §2 k.p.c.).

2. Jakie dokumenty/informacje należy dołączyć do pozwu? Załączniki:

1) Dowody w postaci dokumentów, na jakie powód powołuje się w uzasadnieniu.

2) Dowód uiszczenia opłaty od pozwu (chyba że w pozwie znalazł się wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych).

3) Odpis pełnomocnictwa procesowego.

4) Odpis pozwu ze wszystkimi załącznikami (dla wszystkich pozwanych).

Na podstawie art. 50532 k.p.c.:

Pozew musi zawierać przytoczenie dowodów na poparcie wskazanych w jego uzasadnieniu okoliczności. Do pisma procesowego nie dołącza się załączników oraz nie dołącza się odpisu pełnomocnictwa procesowego, jeśli strona zastępowana ma być przez pełnomocnika procesowego.

Pozew powinien zawierać również:

1) numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku ? numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania,

3) datę wymagalności roszczenia.

3. Co się dzieje ze sprawą po wniesieniu sprzeciwu? Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. Po wniesieniu sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a e-Sąd przekazuje sprawę do sądu właściwego według miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego.
4. Jakie koszty wiążą się z zainicjowaniem sporu? Jeżeli sprawa zostanie przekazana do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym, to wnosi się opłatę odpowiednią dla pozwu w postępowaniu uproszczonym.

Postępowanie uproszczone prowadzi się w sprawach o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty.

Opłata ta wynosi w zależności od wartości przedmiotu sporu:

1) do 2.000 złotych ? 30 złotych;

2) ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych ? 100 złotych;

3) ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych ? 250 złotych;

4) ponad 7.500 złotych ? 300 złotych.

Jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 10.000,00 zł, należy opłacić od pozwu wynosi 5% tej wartości.

Przy czym nie może wynosić mniej niż 30 złotych.

Opłata sądowa od pozwu w e-postępowaniu wynosi 1,25 % wartości przedmiotu sporu, tj. dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego (jest to 1/4 opłaty sądowej naliczana od 5% wartości przedmiotu sporu), przy czym nie może być mniejsza niż 30 złotych.
5. Jaka jest właściwość komornika? (Czy jest dowolność w wyborze?) Dowolność w wyborze komornika (do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć oświadczenie o skorzystania z prawa do wyboru). Istnieje dowolność w wyborze komornika (do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć oświadczenie o skorzystania z prawa do wyboru).

Wybór komornika może nastąpić ?tradycyjnie? lub poprzez stronę EPU (wypełnienie elektronicznego formularza).

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  10.05.2024

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

  Za nami „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”! Mieliśmy okazję porozmawiać z beneficjentami o nowym projekcie „Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ”! GOZ to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać...
  9.05.2024

  Zaproszenie na webinarium Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

  W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej serdecznie zapraszamy do zapisów i działu w udziału w webinarium organizowanym przez naszego wieloletniego partnera – Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Już w najbliższy wtorek 14 maja...