13.06.2022

Frankowa passa trwa

Dublet frankowy w Koszalinie

W ostatnim czasie uzyskaliśmy kolejne dwa wyroki, ustalające nieważność umowy kredytu frankowego i zasądzające zwrot rat kredytów zapłaconych przez naszych klientów.

Tym razem korzystne wyroki niemal w tym samym czasie wydał Sąd Okręgowy w Koszalinie,  I Wydział Cywilny.

W dniu 03.06.2022r. Sąd w składzie SSO Jacek Grześkowiak uznał za nieważną umowę zawartą przez kredytobiorcę z Bankiem Millennium i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 255.956,98 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem zwrotu nienależnie pobranych rat kapitałowo- odsetkowych i innych opłat związanych z zawartą umową oraz kwotę 11.917 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów procesu.

Z kolei w dniu 06.06.2022r. Sąd w składzie SSO Iwona Szkudłapska – Ćwik uznał za nieważne umowy zawarte przez kredytobiorców z Bankiem Santander Consumer Bank S.A. i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 141.549,21 zł oraz kwotę 182.087,18 zł  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem zwrotu nienależnie pobranych rat kapitałowo- odsetkowych i innych opłat związanych z zawartymi umowami, a także kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów procesu.

Zatem po raz wtóry powództwo kredytobiorców zostało uwzględnione w całości. Co ważne, w ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd orzekający wskazał, iż kredytobiorcy nie zostali rzetelnie poinformowani przez Bank o ryzyku kursowym, a kurs waluty był dowolnie ustalany przez bank według nieweryfikowalnych kryteriów wobec czego należało uznać, że umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne, co prowadzi do nieważności umowy ze skutkiem ex tunc (wstecz).

Nasi klienci odzyskali więc nie tylko poczucie sprawiedliwości w związku z zakończeniem nieuczciwej umowy kredytowej, ale także uwolnili się od znacznego ryzyka kursowego w przyszłości i ogromnego salda kredytu, które pomimo regularnych spłat przewyższało kwotę udzielonego kredytu.

Co równie istotne, powyższe rozstrzygnięcie zapadło w niespełna dwa lata od momentu złożenia pozwu, a zaraz po złożeniu pozwu Klienci uzyskali zabezpieczenie roszczenia i dzięki temu, do czasu prawomocnego zakończenia sporu, nie muszą uiszczać kolejnych rat kredytu. Tym większe wyrazy uznania dla składu orzekającego.

Sprawy prowadzili mec. Bartosz Kozłowski, Jakub Świerczyński i Dorota Chraplewska.

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  12.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021- 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na...

  Opracowanie stanowi kontynuację artykułu Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 – część I. Wytyczne doprecyzowały kwestię...
  9.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków...

  Z dniem 25 listopada 2022 roku weszły w życie wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych...