26.01.2017

Mediacje międzynarodowe ? dlaczego warto skorzystać z nich przy zarządzaniu należnościami?

Mediacje międzynarodowe ? dlaczego warto skorzystać z nich przy zarządzaniu należnościami?

Rozwój gospodarczy, a także coraz szersza wymiana handlowa sprawia, że w biznesie międzynarodowym granice między państwami coraz bardziej się zacierają. Podobnie wygląda sprawa w kontekście sporów gospodarczych. Z uwagi na problem braku spójności porządków prawnych przy rozstrzyganiu sporów między zagranicznymi partnerami, międzynarodowe umowy handlowe obarczone są większym ryzykiem powstania sporu. Większym, niż w przypadku przedsiębiorców z obszaru tego samego państwa. Dlatego też warto od początku zadbać o pomoc prawną. Co zrobić, gdy powstanie spór o charakterze międzynarodowym, a zauważymy, że zawarta umowa nie zabezpiecza interesu firmy w sposób wystarczający? Czy termin mediacje międzynarodowe jest państwu znany?

Warto wówczas dać szansę mediacji międzynarodowej.

Zarówno mediacja jak i spór ma charakter międzynarodowy, gdy dotyczy sytuacji w której przynajmniej jedna z jego stron ma swoją siedzibę w innym państwie. W ramach instytucjonalizacji w obszarze prawa powszechnie obowiązującego, wprowadzono do systemów prawnych poszczególnych państw uregulowania dotyczące instytucji mediacji. Na obszarze Unii Europejskiej było to spowodowane głównie wdrożeniem dyrektywy 2008/52/EC o niektórych aspektach mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. Ujednolicono wówczas pojęcie mediacji. Rozumiane jest ono jako zorganizowane postępowanie lub określenie, w którym przynajmniej dwie strony sporu korzystają z pomocy osoby trzeciej. Zgodnie z założeniem mediacja ma służyć osiągnięciu porozumienia, bez względu na to, czy postępowanie to zainicjowały same strony, sąd czy szczególne przepisy prawa krajowego. Ujednolicona w ten sposób  definicja zawiera trzy zasadnicze elementy, które występowały do tej pory w ustawodawstwie innych państw członkowskich, a mianowicie mediacja jest rozumiana jako:

 • postępowanie prowadzone w razie powstania sporu,
 • z dobrowolnym udziałem stron,
 • a także udziałem osoby trzeciej (mediatora) w celu zawarcia ugody.

Stosowanie mediacji przez polskich przedsiębiorców ma już ponad 10-letnią tradycję normatywną. Licząc od momentu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego w 2005 roku.

Uregulowania tam zawarte mają zastosowanie również do mediacji międzynarodowej zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza UE. Praktyka pokazuje, że w sposób szczególny model mediacji transgranicznej odpowiada stosunkom gospodarczym. Mediacje wpisują się bowiem w tradycje ugodowego rozwiązywania sporów, która od dawna towarzyszy stosunkom handlowym. Nie dziwi fakt, że tegoroczna konferencja Sądu Arbitrażowego będzie poświęcona zagadnieniom problemów arbitrażu i mediacji w kraju i za granicą.

Warto zaznaczyć, że przedsiębiorstwa, które korzystają z rozwiązań ADR i z mediacji międzynarodowej, budują w ten sposób swoją atrakcyjność inwestycyjną. Mogą bowiem wskazać zagranicznym inwestorom alternatywę i inną wartość dodaną. Jest nią np. stosowanie mediacji w zarządzaniu wierzytelnościami. Jak wiadomo, bywa, że dochodzenie należności od polskich przedsiębiorców trwa bardzo długo. Potwierdza to raport ?Doing Bussines in Poland?. Wskazuje, że procesy w sprawie egzekwowania roszczeń na drodze sądowej w trwają średnio 540 dni. Nie jest to z pewnością zachęta dla inwestorów. Na szczęście, dzięki korzystaniu z mediacji obraz ten się zaczyna się zmieniać.  Cały proces mediacji trwa średnio 60 dni, a korzyść z tym związana jest oczywista i nie do zakwestionowania.

Spory gospodarcze powstają najczęściej w warunkach stałej współpracy stron.

By zagwarantować poczucie bezpieczeństwa stronom, zaleca się by mediację prowadziło dwóch mediatorów, po jednym z każdego kraju pochodzenia stron.

Mediacje międzynarodowe pozwalają zachować poufność w biznesie, unikają antagonizowania stron, a także wpływają pozytywnie na aspekt ekonomiczny toczonego sporu.

Podsumowując, niewątpliwie mediacja może być realną opcją w rozwiązaniu powstałego sporu międzynarodowego, lecz zawsze lepiej zasięgnąć fachowej opinii i skorzystać z pomocy prawnej ? ponieważ każda sytuacja jest inna i wymaga dogłębnej analizy prawnej.

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  10.05.2024

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

  Za nami „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”! Mieliśmy okazję porozmawiać z beneficjentami o nowym projekcie „Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ”! GOZ to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać...
  9.05.2024

  Zaproszenie na webinarium Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

  W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej serdecznie zapraszamy do zapisów i działu w udziału w webinarium organizowanym przez naszego wieloletniego partnera – Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Już w najbliższy wtorek 14 maja...