12.11.2018

Sąd internetowy (EPU) ? dowiedz się więcej na temat praktycznego sposobu odzyskiwania należności.

Sąd internetowy (EPU) ? co to jest?

Pod powyższym skrótem kryje się Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (Sąd internetowy EPU). Wprowadzono je jako odrębne postępowanie, które ma charakter wezwania do zapłaty. Stosuje się je w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Rozpoznanie wnoszonych roszczeń następuję tu przy pomocy systemu teleinformatycznego. Oznacza to, iż pozwy wnosimy do Sądu wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej https://www.e-sad.gov.pl/, a nie za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście w sądzie. Właściwym Sądem do wniesienia pozwu w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym dla spraw z terenu całego kraju jest Sąd Rejonowy Lublin ? Zachód w Lublinie, Wydział VI Cywilny.

Przepisy dotyczące EPU znalazły swoje uregulowanie w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

Zgodnie z art. art. 50529a Kodeksu Postępowania Cywilnego, w elektronicznym postępowaniu upominawczym możemy dochodzić roszczeń, które stały się wymagalne w okresie 3 lat przed dniem wniesienia pozwu. W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU, sprawa zostaje przekazana do Sądu właściwości ogólnej. Należy pamiętać, iż sprawy mogą być przekazane, zarówno do Sądu Rejonowego, jaki i Okręgowego.

Postępowania prowadzone przez sąd internetowy (EPU) mają dużo zalet.

Jedną z nich jest (o ile pozwala na to system i jego  nierzadkie awarie i ograniczenia techniczne), szybkie składanie pozwu. Następuje to na podstawie gotowego na stronie formularza. Do składanego pozwu nie ma potrzeby dołączania materiału dowodowego oraz  drukowania dokumentów w formie papierowej. Przy pozwach gdzie występuje dużo dowodów jest to dość spore ułatwienie.

Gdy pozew złożymy przez pełnomocnika, nie musimy dołączać  pełnomocnictwa, jednakże musimy wskazać konkretne informacje. Zgodnie z art. 89 § 1 KPC, pełnomocnik składający pozew powinien powołać się na pełnomocnictwo. Powinien także wskazać jego datę, zakres oraz czy posiada kompetencje pełnomocnika procesowego zawarte w art. 87 KPC.  Z uwagi na to, iż nie składa się pełnomocnictwa, nie ma również potrzeby dokonania opłaty.

Opłata za pozew jest obliczania automatycznie przez system. Wynosi 1,25 % wartości przedmiotu sporu, choć nie może być mniejsza niż 30 złotych. Tak więc postępowanie EPU jest znacznie tańsze, gdyż opłata w przypadku zwykłych spraw sądowych wynosi już 5%. Wnoszenie tej opłaty następuję poprzez przelew z rachunku bankowego. Gdy dokonamy opłatę będziemy musieli poczekać na potwierdzenie salda, a po jego pozytywnym zweryfikowaniu sprawa zostanie złożona w Sądzie (ta data jest uznawana za datę wpływu pozwu do Sądu), a następnie zostanie jej przypisane repertorium. Po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty, klauzula wykonalności jest nadawana z urzędu.

Od orzeczenia Sądu wydanego w EPU możliwe jest wniesienie sprzeciwu.

Zgodnie z art. 50536 Kodeksu Postępowania Cywilnego skutkiem prawidłowo wniesionego sprzeciwu od nakazu zapłaty jest utrata jego mocy w całości.

Następnym krokiem jest przekazanie sprawy do Sądu według właściwości ogólnej. Ważną kwestią jest brak pobierania opłaty uzupełniającej od pozwu. Należy pamiętać, iż do sprzeciwu podobnie jak do pozwu nie dołącza się dowodów.

Jak widać z powyższego opisu, EPU może być efektywnym, zarówno ekonomicznie, jak i czasowo sposobem na dochodzenie roszczeń. Może okazać się szczególnie skuteczne i cenne w przypadku gdy wierzyciel ma wielu dłużników o podobnym stanie prawnym i wysokości należności jak np.: w przypadku szkoły wyższej, dochodzącej zaległości od studentów nie uiszczających czesnego, operatora telewizji kablowej od swoich abonentów etc.

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  11.06.2024

  Zysk w procedurze wyjaśniania rażąco niskiej ceny

  Celem wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 224 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień...
  4.06.2024

  Pomoc frankowiczom

  – formy wsparcia oferowane przez Kancelarię Wielkopolska Grupa Prawnicza Możesz unieważnić kredyt frankowy, jeżeli go nadal spłacasz. Jeśli już go spłaciłeś, przysługuje Ci zwrot rat. Pomoc frankowiczom – unieważnienie umowy...