23.05.2022

Sąd Najwyższy po raz kolejny po stronie Frankowiczów

Sąd Najwyższy po raz kolejny po stronie Frankowiczów

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego wydana w dniu 28 kwietnia 2022r. w sprawie o sygn. III CZP 40/22 potwierdziła, że postanowienia, upoważniające bank do jednostronnego ustalania kursu waluty, determinującego wysokość zobowiązań kredytobiorcy i w konsekwencji wysokość rat, jeśli z postanowień tych nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria ustalenia kursu są sprzeczne z naturą stosunku prawnego, jakim jest kredyt indeksowany do waluty obcej i jako takie nie wiążą konsumenta.

Powyższe stanowisko to następny krok dla kolejnych, pozytywnych rozstrzygnięć w sporach
z bankami, dotyczących kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Pozwala uznać, że niedozwolone postanowienia umowne, dotyczące wypłaty kwoty kredytu i spłaty poszczególnych rat mają charakter niedozwolony.

Uchwała Sądu Najwyższego bez wątpienia stanowi kolejne orzeczenie jeszcze bardziej gruntujące dotychczasowe, korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo, zachęcając tym samym do walki o unieważnianie umów kredytowych i w efekcie zakończenie nieuczciwej umowy.

Korzyści to bowiem nie tylko unieważnienie umowy i zwrot wszystkich kwot zapłaconych przez cały okres obowiązywania umowy, ale przede wszystkim uwolnienie się  od znacznego ryzyka kursowego na przyszłość, zmniejszenie salda kredytu, które według banków pomimo regularnych spłat przez kilkanaście lat zazwyczaj przewyższa kwotę wypłaconego kredytu oraz zwolnienie hipoteki, obciążonej kredytem frankowym.

I najważniejsze!

Nieopisana satysfakcja z powodu zakończenia nieuczciwego stosunku prawnego, która z pewnością będzie czynić zadość poczuciu sprawiedliwości.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne