9.05.2018

Skarga na czynności komornika – najważniejsze zagadnienia.

Skarga na czynności komornika stanowi odwołanie od nieprawidłowego wykonania lub zaniechania wykonania czynności przez komornika.

W swoim założeniu skarga na czynności komornika ma być instytucją chroniącą, przede wszystkim dłużnika, przed czynnościami komornika, które nie są zgodne z prawem. Instytucja ta została uregulowana w art. 767 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z art. 767 § 1 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

Nie wszystkie czynności komornika w toku egzekucji podlegają jednak zaskarżeniu. Skarga na czynności komornika nie przysługuje na następujące czynności:

 • zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma,
 • zawiadomienie o terminie czynności oraz
 • uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

Poza tym, zasadniczo wszystkie czynności komornika podlegają zaskarżeniu, czyli np.: postanowienia o zawieszeniu postępowania, postanowienie o umorzeniu egzekucji, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie ruchomości etc.

Warto przy tym pamiętać, że środek odwoławczy, jakim jest skarga na czynności komornika przysługuje nie tylko stronie, czyli dłużnikowi lub wierzycielowi. Może przysługiwać też każdej osobie, której prawa przez czynność komornika lub jej zaniechanie zostają naruszone lub zagrożone.

Skarga powinna czynić zadość wymogom pisma procesowego, a nadto określać zaskarżoną lub zaniechaną czynność oraz zawierać wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Tak więc do najważniejszych elementów skargi na czynność komornika należą:

 • wskazanie sądu, do którego składamy skargę,
 • oznaczenie stron postępowania wraz ze wskazaniem adresów,
 • podanie rodzaju pisma,
 • wskazanie sygnatury akt komorniczych,
 • określenie zaskarżanej czynność lub zaniechania dokonania czynności,
 • wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem,
 • podpis osoby wnoszącą skargę.

Termin na wniesienie skargi wynosi tydzień, licząc od dnia dokonania czynności, jeśli strona była przy czynności obecna, a jeśli nie, od dnia zawiadomienia jej o dokonaniu czynności, natomiast w braku zawiadomienia ? od dnia, w którym strona dowiedziała się o dokonaniu czynności. Skargę na zaniechanie czynności możemy wnieść natomiast w terminie tygodniowym, licząc od dnia, kiedy strona dowiedziała się, że czynność miała być dokonana.

Skargę wnosi się do komornika, który dokonał lub zaniechał zaskarżonej czynności.

Komornik ma 3 dni na rozpoznanie skargi, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli komornik uwzględni skargę, zawiadamia o tym skarżącego oraz osoby, których skarga dotyczy. W przypadku nieuwzględnienia skargi komornik sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności bądź przyczyn jej zaniechania, przekazując skargę wraz z aktami do Sądu Rejonowego, przy którym działa komornik.

Rozpoznanie skargi na czynności komornika przez Sąd podlega opłacie, która obecnie wynosi 100,00 zł. Skargę do komornika wysyłamy zwykle bez opłaty, ponieważ trudne do przewidzenia jest czy skarga zostanie uwzględniona czy też nie. Dopiero, gdy komornik przekazuje skargę do Sądu, Sąd bada ją pod względem formalnym. W przypadku braków sąd wzywa do ich uzupełnienia w terminie tygodniowym. Przy czym brakiem formalnym, podlegającym uzupełnieniu w trybie naprawczym jest również brak opłaty. Skarga podlega rozpoznaniu w terminie tygodnia od dnia jej wpływu bądź uzupełnienia.

Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności. Chyba że Sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma wykonanie czynności. Ponadto, Sąd z urzędu może wydawać komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz usuwać spostrzeżone uchybienia

Skarga wniesiona po upływie przepisanego terminu, nieopłacona lub z innych przyczyn niedopuszczalna podlega odrzuceniu. Podobnie skarga, której braków nie uzupełniono w terminie. Warto również pamiętać, że na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi przysługuje zażalenie.

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  10.05.2024

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

  Za nami „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”! Mieliśmy okazję porozmawiać z beneficjentami o nowym projekcie „Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ”! GOZ to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać...
  9.05.2024

  Zaproszenie na webinarium Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

  W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej serdecznie zapraszamy do zapisów i działu w udziału w webinarium organizowanym przez naszego wieloletniego partnera – Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Już w najbliższy wtorek 14 maja...