24.11.2020

Szkolenie „Realizacja przez Beneficjentów działania 2.1 PO IR wydatków współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności”

W ramach współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, będącym Instytucją Zarządzającą Programem Inteligentny Rozwój 19 listopada br. przeprowadziliśmy szkolenie online dla Beneficjentów działania 2.1 Programu Inteligentny Rozwój „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” z zakresu „Realizacji przez Beneficjentów działania 2.1 PO IR wydatków współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności”.

Prowadzącymi szkolenie byli: radca prawny Mikołaj Maźwa i starszy aplikant radcowski Karolina Tempińska.

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia z zakresu:

1.      Zasady konkurencyjności w praktyce:

 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
– Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
– Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r.

2.    Szczegółowe zasady organizacji zamówień realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności? wytyczne na lata 2014-2020:
– Kto i kiedy stosuje zasadę konkurencyjności, kiedy można nie stosować zasady konkurencyjności?
– Co powinno zawierać prawidłowo przygotowane „Zapytanie ofertowe”?
– Właściwy sposób publikacji zapytania ofertowego
– Baza konkurencyjności, kto obowiązany jest publikować ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności, jakie korzyści daje upublicznienie zapytania ofertowego poprzez Bazę?
– Studium przypadku, przegląd zapytań ofertowych, dobre i złe praktyki Zamawiających w ramach działania 2.1 PO IR.
– Warunki udziału i kryteria oceny ofert
– Wybór najkorzystniejszej oferty
– Dokumentowanie zamówienia
– Szacowanie wartości zamówienia
– Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania wartości zamówienia?
– Zasady szacowania wartości zamówienia – orzecznictwo w zakresie dopuszczalnego a niedopuszczalnego  podziału zamówienia na części
– Podział dozwolony – udzielanie zamówień w częściach
– Dokumentowanie czynności szacowania wartości zamówienia.

3.      Opis przedmiotu zamówienia.

4.      Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej zapewniające konkurencyjność.

5.      Wpływ wielkości kryteriów na wybór oferty najkorzystniejszej: praktyczne przykłady.

6.      Umowę, etap realizacji, zasady jej tworzenia, aneksowanie umów.

7.      Praktyczne aspekty nieprawidłowości i kontroli zamówień publicznych.

8.      Zasady kwalifikowania wydatków, warunków obniżania, pomniejszania wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

9.       Nieprawidłowości indywidualne, systemowe, nadużycia finansowe.

Szkolenie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne