23.01.2024

Udostępnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny

Zgodnie z art. 74 Ustawy Pzp protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym, że:

 • oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż
  w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie,
 • wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków.

– przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny, w tym przekazywanych w toku negocjacji lub dialogu.

Na gruncie przywołanego powyżej przepisu powstają wątpliwości, kiedy zamawiający powinien udostępnić wyjaśnienia rażąco niskiej ceny składane przez wykonawców.  

Powyższe wymaga ustalenia czy wyjaśnienia rażąco niskiej ceny można uznać za ofertę.  

Kwestie te wyjaśnia Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 25 maja 2022 r. (KIO 1191/22), w którym to wskazała że „wyjaśnienia rażąco niskiej ceny są integralną częścią oferty w znaczeniu szerokim. Oferta
w znaczeniu wąskim to oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy (art. 66 § 1 k.c.), w zamówieniach publicznych przyjmuje się, że jest to oświadczenie wykonawcy o zakresie świadczenia i jego cenie, zawarte w formularzu ofertowym”. Jednak w zamówieniach publicznych przyjęto koncepcję oferty sensu largo – „to wszystkie oświadczenia
i dokumenty składane przez wykonawcę (KIO 2344/18)”.

W konsekwencji, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny zamawiający powinien udostępnić w takim trybie jak ofertę.

Autorki:

Ewa Walkowiak – radca prawny

Martyna Kośmicka – aplikantka radcowska

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  11.06.2024

  Zysk w procedurze wyjaśniania rażąco niskiej ceny

  Celem wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 224 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień...
  4.06.2024

  Pomoc frankowiczom

  – formy wsparcia oferowane przez Kancelarię Wielkopolska Grupa Prawnicza Możesz unieważnić kredyt frankowy, jeżeli go nadal spłacasz. Jeśli już go spłaciłeś, przysługuje Ci zwrot rat. Pomoc frankowiczom – unieważnienie umowy...