19.03.2018

Zapytanie ofertowe – 19 marca 2018r.

Zapytanie ofertowe (postępowanie w ramach zasady konkurencyjności.

W związku z zamiarem złożenia przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych w ramach działania 2.2. ?Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku?, Oś priorytetowa II ?Efektywne działanie polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji?, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na ?Analizę rynku międzynarodowych zamówień publicznych oraz zamówień publicznych organizacji międzynarodowych pod kątem możliwości udziału polskich przedsiębiorstw sektora MMSP wraz z monitorowaniem udziału przedsiębiorców objętych projektem w zagranicznym rynku zamówień publicznych?.

Plik poniżej:

zapytanie ofertowe + załączniki

zawiadomienie o wynikach postępowania

 

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne