12.09.2023

Bankructwo GETIN – czy upadek giganta spowoduje trzęsienie ziemi?

Problematyka kredytów frankowych jest często poruszanym tematem zarówno przez prawników jak i przez szeroko pojętą opinię publiczną. Ostatnie kilka miesięcy można uznać za bardzo intensywny okres, między innymi przez głośny wyrok TSUE oraz opisywany poniżej upadek GETIN Bank, którego konsekwencje opisane będą poniżej.

 1. Przyczyny bankructwa

GETIN Bank w swoim raporcie wskazał, iż 2021 roku poniósł straty w wysokości 1.07 miliarda złotych netto. Za główną przyczynę tak trudnej sytuacji finansowej należy wskazać długotrwałe, kosztowne spory sądowe związane z udzielonymi kredytami frankowymi oraz wywołaną tym decyzją o zwiększeniu rezerw finansowych przeznaczonych na obsługę prawną tychże sporów oraz ewentualne zaspokojenie roszczeń z nimi związanych. Co więcej, wspomniany wyżej raport wywołał dynamiczną i radykalną reakcję akcjonariuszy – wartość akcji GETN spadła aż o 40%. Pogorszyło to tylko sytuację banku. Mimo podejmowanych prób uratowania banku jak plan naprawczy na lata 2022-2027, w kwietniu 2023 Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył wniosek o ogłoszenie upadłości GETIN. Dnia 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy w Warszawie przystał na ten wniosek, jednocześnie stwierdzając, iż GETIN zbankrutował. Jakie będzie mieć to skutki dla frankowiczów?

 1. Konsekwencje dla frankowiczów

Podstawowym efektem ogłoszenia upadłości GETIN jest brak możliwości wystąpienia z pozwem o zwrot zapłaconych rat oraz, co również istotne – uznania nieważności zawartej umowy kredytu. Ponadto, zgodnie z treścią art. 174 §1 pkt . 4 Kodeksu Postępowania Cywilnego – „jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości, masy układowej lub masy sanacyjnej i ogłoszono upadłość lub wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe albo ustanowiono zarządcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, co skutkuje zawieszeniem dotychczasowych powództw z urzędu. Oznacza to, iż dochodzenie zwrotu poniesionych kwot frankowicze będą prowadzić w postępowaniu upadłościowym.

Co należy więc zrobić? Kredytobiorcy w ciągu 30 dni od obwieszczenia w Krajowym Rejestrze zadłużonych powinni zgłosić żądanie zwrotu do syndyka – na syndyka GETIN wyznaczony został Marcin Kubiczek. Wewnątrz ów wniosku należy także zawrzeć oświadczenie o potrąceniu zapłaconych rat i innych tzw. kosztów około-kredytowych. Kto do tej pory nie dotrzymał tego terminu będzie zobligowany ponieść opłatę w wysokości 1010,49zł.

Zaznaczyć trzeba, iż niedopełnienie ów 30 dniowego terminu niesie za sobą dodatkowe negatywne konsekwencje, m.in. w przypadku złożenia wniosku i oświadczenia znacząco później, syndyk może odmówić uwzględnienia roszczenia w planie podziału.

Eksperci wskazują również, iż wraz z dniem ogłoszenia upadłości GETIN Banku, osoby, które posiadają nadpłacony kapitał, albo też ich spłaty osiągają wartość kapitału – nie powinny wpłacać już żadnych środków na poczet upadłego banku. W innych przypadkach zalecana jest konsultacja z doświadczonym prawnikiem.

Podsumowując – upadłość GETIN’u stanowi duże utrudnienie dla frankowiczów w dochodzeniu swoich roszczeń, jednakże nie należy zapominać o jego znaczeniu w szerszej skali, albowiem już teraz banki znacząco zwiększają ilość środków w rezerwach finansowych przygotowanych na obsługę prawną jak i zaspokajanie roszczeń poszkodowanych klientów.

Autor: Sebastian Andrzejewski

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  12.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021- 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na...

  Opracowanie stanowi kontynuację artykułu Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 – część I. Wytyczne doprecyzowały kwestię...
  9.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków...

  Z dniem 25 listopada 2022 roku weszły w życie wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych...