13.09.2023

Pomoc w ocenie dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu

Zamawiający zwrócił się do Kancelarii o analizę zasadności wniesionego odwołania na wybór wykonawcy. W odwołaniu podnoszono, że wybrany wykonawca zaoferował rażąco niską cenę, a złożone przez niego wyjaśnienia są ogólnikowe oraz nie dotyczą całości przedmiotu zamówienia. Kancelaria po wnikliwej analizie dokumentów zamówienia oraz treści wyjaśnień rażąco niskiej ceny wskazała na duże ryzyko uwzględnienia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą i zarekomendowała Zamawiającemu uwzględnienie odwołania, unieważnienie czynności wyboru i wezwanie wykonawcy do dodatkowych wyjaśnień co do zaoferowanej ceny. Ponadto wskazaliśmy Zamawiającemu aspekty, na które powinien zwrócić uwagę przy dodatkowym wezwaniu, a następnie pomogliśmy mu w ocenie tychże wyjaśnień. Pozwoliło to naszemu klientowi na udzielenie zamówienia wykonawcy oferującemu niższą cenę i uniknięcia ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne