3.08.2023

Upadłość Getin Noble Bank S.A. i co dalej ze sprawami frankowymi?

20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Banku S.A.

Po ogłoszeniu upadłości przez Getin Noble Bank nie będzie możliwe dochodzenie zwrotu wpłaconych bankowi kwot w drodze powództwa cywilnego przeciwko bankowi. Osoby, których sprawy zakończyły się prawomocnymi wyrokami stwierdzającymi zwrot nadpłaconych rat, nie będą mogły wszcząć egzekucji komorniczej, czyli wyegzekwować należności.

Zamiast tego żądanie zwrotu określonych kwot kredytobiorca będzie musiał zgłosić syndykowi banku – Marcinowi Mirosławowi Kubiczkowi, w toku postępowania upadłościowego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości, czyli do 19 sierpnia 2023 r., w formie elektronicznej.  Z perspektywy kredytobiorców frankowych ważne będzie zachowanie terminu na dokonanie zgłoszenia wierzytelności i prawidłowe sformułowanie materialnoprawnego oświadczenia o potrąceniu w postępowaniu upadłościowym, by uniknąć pozwania kredytobiorców przez syndyka.

Czasu jest więc niewiele.  

Żądanie takie zostanie wówczas umieszczone na liście wierzytelności. Ewentualne nieumieszczenie wierzytelności kredytobiorcy na liście wierzytelności można zaskarżyć sprzeciwem, a następnie zażaleniem. W braku zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ze strony kredytobiorcy, umowa o kredyt frankowy powinna być przez niego wykonywana na dotychczasowych warunkach.

Należy zwrócić uwagę, że zgłoszone roszczenia wierzycieli będą zaspokojone tylko w takim stopniu, na jaki pozwoli majątek masy upadłościowej. Chętnych do odzyskania pieniędzy jest bardzo wielu. W tej sytuacji naiwnym byłoby oczekiwanie przez kredytobiorców zwrot pieniędzy, gdyż nie wystarczy dla wszystkich.  

Jeśli kredytobiorcy frankowi nie zalegają ze spłatą rat zaciągniętych kredytów i cały czas płacą raty zgodnie z harmonogramem, nie muszą się obawiać o wypowiedzenie umowy kredytu i utratę nieruchomości.

Ponadto wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie wyznaczonego do tego celu terminu, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia. Będzie do tego zobowiązany do poniesienia kosztów nawet, jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy.

O jakiej kwocie mowa?

Koszty postępowania upadłościowego to równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nie obejmują one wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego.

Ponadto upadłość Getin Noble Bank może otworzyć kredytobiorcom drogę do ubiegania się o odszkodowanie od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest to jedyna szansa na odzyskanie pieniędzy z tytułu nadpłaconych rat.

Wciąż jednak najważniejsze jest unieważnienie umów kredytowych zawartych z bankiem przy zastosowaniu klauzul abuzywnych.   

Autorka: Patrycja Kulasińska aplikantka radcowska

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  11.06.2024

  Zysk w procedurze wyjaśniania rażąco niskiej ceny

  Celem wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 224 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień...
  4.06.2024

  Pomoc frankowiczom

  – formy wsparcia oferowane przez Kancelarię Wielkopolska Grupa Prawnicza Możesz unieważnić kredyt frankowy, jeżeli go nadal spłacasz. Jeśli już go spłaciłeś, przysługuje Ci zwrot rat. Pomoc frankowiczom – unieważnienie umowy...