30.05.2023

Wygrałeś sprawę frankową i zyskałeś unieważnie? Co dalej?

Co zrobić, gdy mamy prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu przeciwko bankowi?

Gdy już masz w ręce prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego pozostają do załatwienia inne formalności z tym związane. Konieczne jest wykreślenie hipoteki i rozliczenie z bankiem całości dokonanych wpłat oraz zapłata przez bank należnych nam odsetek od zasądzonej kwoty oraz kosztów procesu.

Co należy zrobić w pierwszej kolejności?

W pierwszej kolejności powinniśmy skierować pismo do banku z wnioskiem o wyszczególnienie rozliczeń, wezwaniem do zapłaty oraz wydaniem zgody na wykreślenie hipoteki. Jeśli w wyroku Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania złożony przez bank to powinniśmy dokonać potrącenia wzajemnych wierzytelności. W praktyce w pierwszym piśmie do banku kredytobiorcy wykazują chęć dokonania potrącenia i wtedy bank w odpowiedzi na to pismo przesyła szczegółowy harmonogram rozliczeń, a kredytobiorcy składają pisemne oświadczenie do banku o potrąceniu. Przeważnie banki nie utrudniają wykonania wyroku. Natomiast zdarzają się takie sytuacje.

Co możemy zrobić jeżeli bank nie współpracuje w kwestii rozliczeń?

Możemy skierować pismo do banku z samodzielnie dokonanym rozliczeniem oraz wnioskiem o wydanie zgody na wykreślenie hipoteki, a jeżeli nie otrzymamy odpowiedzi dokonać pisemnego potrącenia wzajemnych wierzytelności. Jeżeli istnieje nadwyżka po naszej stronie, nadpłaciliśmy kwotę otrzymanego kapitału i bank winien nam te wpłacone środki zwrócić, na podstawie wcześniej uzyskanego tytułu wykonawczego wystąpić do komornika o wszczęcie egzekucji przeciwko bankowi, w celu uzyskania środków wpłaconych na rzecz banku, przewyższających kwotę kapitału.

Co w sytuacji, gdy bank nie wyda zgody na wykreślenie hipoteki?

Nawet jeżeli bank odmawia wydania zgody, to możemy skutecznie wykreślić hipotekę, wystarczy wypełniony wniosek wraz z załącznikami, w postaci prawomocnego orzeczenia stwierdzającego nieważność umowy kredytu frankowego oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej, złożyć we właściwym sądzie lub przesłać go za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wydanie orzeczenia wykreślającego hipotekę w większości sądów nie jest błyskawiczne, ale pomimo wszelkich trudności stwarzanych przez bank uda nam się uzyskać wykreślenie hipoteki, a nasza księga wieczysta będzie uporządkowana.  Zdarza się, że sądy wieczystoksięgowe nie są zgodne co do możliwości wykreślenia hipoteki na podstawie wyłącznie prawomocnego orzeczenia stwierdzającego nieważność umowy kredytu frankowego, ale zawsze w przypadku orzeczenia oddalającego wniosek o wpis istnieje możliwość jego zaskarżenia. Z pewnością za jakiś czas orzecznictwo w tym zakresie się ugruntuje na korzyść właścicieli nieruchomości obciążanych hipoteką.

Autorka: Patrycja Kulasińska

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  12.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021- 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na...

  Opracowanie stanowi kontynuację artykułu Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 – część I. Wytyczne doprecyzowały kwestię...
  9.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków...

  Z dniem 25 listopada 2022 roku weszły w życie wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych...