19.04.2023

Wygrana sprawa przeciwko PFRON przed WSA

Wygrana sprawa przeciwko PFRON przed WSA to kolejny krok naszej Kancelarii w działaniach przeciwko niesłusznym interpretacjom prawa.

Wyrokiem z dnia 13 stycznia 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt V SA/Wa 230/22) uchylił decyzję Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, niekorzystną dla naszego klienta. Spór w sprawie dotyczył zachowania terminu do opłacenia należności składkowych. Swoją decyzją Prezes Zarządu PFRON ustalił wysokość przysługującego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych strony w kwocie 0,00 zł. W uzasadnieniu organ podnosił, że strona nie opłaciła w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wskazany w decyzji okres. WSA uznał, że przedmiotowa decyzja została wydana z naruszeniem przepisów prawa materialnego, jak i przepisów postępowania w stopniu mającym istotnym wpływ na wynik sprawy.

Organ dokonał bowiem błędnej wykładni art. 26a ust. 1a (1) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez przyjęcie, że poniesienie przez pracodawcę miesięcznych kosztów płacy oznacza ich rozliczenie czy zaksięgowanie przez ZUS. Tymczasem prawidłowo należy przyjąć, że poniesienie kosztów oznacza rzeczywiste poniesienie tych świadczeń, w tym ich zapłatę, przez pracodawcę. Na poparcie swego stanowiska Sąd przywołał pogląd zaprezentowany przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I GSK 975/21), zgodnie z którym nie można przecież wykluczyć, że na skutek rozliczeń dokonywanych przez ZUS (tak z urzędu, jak i w wyniku korekt składanych przez płatnika), wpłaty dokonywane przez pracodawcę byłyby przeksięgowywane wielokrotnie i zaliczane na najstarsze zaległości w ZUS, w tym również zaległości przedawnione, zatem nie rodzące żadnych negatywnych konsekwencji z punktu widzenia płatnika składek, natomiast zmieniające jego sytuację z perspektywy pracodawcy, który otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Organ oparł rozstrzygnięcie wyłącznie na pozyskanych od ZUS informacjach. Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił, iż organ obowiązany jest do ustalenia terminowego poniesienia kosztów płacy w samodzielnie przeprowadzonym postępowaniu. W postępowaniu tym organ nie może jednak opierać się wyłącznie na informacjach istotnych z punktu widzenia ZUS. W razie wątpliwości, co do terminowego ponoszenia składek przez pracodawcę – od niego w pierwszej kolejności organ winien domagać się przedstawienia dowodów
poniesienia kosztów płacy; w odniesieniu do składek ZUS – w postaci potwierdzenia przelewu na rachunek ZUS środków pieniężnych tytułem składek oraz deklaracji ZUS DRA za dany okres rozliczeniowy. Występowanie do ZUS o informację dotyczące poniesienia składek staje się zasadne dopiero w sytuacji nieprzedstawienia przez pracodawcę wskazanych dokumentów, ewentualnie w razie powzięcia przez organ wątpliwości co do ich mocy dowodowej.

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne