12.03.2024

Zmiany w udzielaniu pomocy de minimis

Zmiany w udzielaniu pomocy de minimis od 1 stycznia 2024 r.: Co nowego przynosi Rozporządzenie KE w sprawie pomocy de minimis dla nowej perspektywy finansowej?

Część I: Nowe ramy udzielania pomocy de minimis

Od 1 stycznia 2024 roku, Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2023/2831 dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy „de minimis” (Dz.U.UE.L.2023.2831) wprowadza nowe ramy udzielania pomocy de minimis.

Zastępuje ono obowiązujące do 31 grudnia 2023 r. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1).

Najważniejszą zmianą, która pojawiła się od początku tego roku, jest modyfikacja maksymalnej kwoty pomocy z kwoty 200 tys. euro brutto na kwotę 300 tys. euro brutto. Zmiana pułapu udzielanej pomocy ma z założenia odzwierciedlać obecny poziom inflacji, który ulegał znaczącym zmianom względem lat 2012-2013, kiedy przygotowywane było wcześniejsze rozporządzenie de minimis.

Część II: Zmiany w sektorach i limitach pomocy

Ważną zmianą jest również usunięcie odrębnego limitu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów. We wcześniejszej perspektywie była to kwota 100 tys. euro brutto, obecnie ogólny limit wynosi 300 tys. euro brutto. Usunięto również zakaz wykorzystania pomocy de minimis na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

W nowych przepisach dopuszczone zostało udzielenie pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, pod warunkiem, że kwoty pomocy nie ustalono na podstawie ceny lub ilości produktów nabytych lub wprowadzonych do obrotu.

Komisja Europejska wprowadziła również obowiązek prowadzenia przez państwa członkowskie centralnego rejestru pomocy de minimis na poziomie krajowym lub unijnym, zawierającego: dane identyfikacyjne beneficjenta, kwotę pomocy, dzień udzielenia pomocy, nazwy podmiotu udzielającego pomocy, formę pomocy oraz sektor wg statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej w UE-NACE.

Część III: Wyłączenia z możliwości otrzymania pomocy de minimis

W nowym rozporządzeniu zmieniono grupy wyłączone z możliwości otrzymania pomocy de minimis, a są nimi przedsiębiorcy świadczący usługi w sektorach:

  1. pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, gdy kwotę pomocy ustalono na podstawie ceny lub ilości produktów nabytych lub wprowadzonych do obrotu;
  2. pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność związaną z produkcją podstawową produktów rolnych;
  3. pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w jednym z następujących przypadków: a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą; b) kiedy przyznanie pomocy uwarunkowane jest przekazaniem jej w części lub w całości producentom surowców;
  4. pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
  5. pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia krajowych towarów i usług w stosunku do towarów i usług pochodzących z przywozu.

Nowe rozporządzenie ma obowiązywać do 31 grudnia 2030 r.

Autorka: Agnieszka Bednarska

Autor artykułu:

WGP

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne