Blog

Wybierz kategorię

12.09.2023

Bankructwo GETIN – czy upadek giganta spowoduje trzęsienie ziemi?

Problematyka kredytów frankowych jest często poruszanym tematem zarówno przez prawników jak i przez szeroko pojętą opinię publiczną. Ostatnie kilka miesięcy można uznać za bardzo intensywny okres, między innymi przez głośny...
8.09.2023

Odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych za wady projektowe

W toku realizacji umowy w przypadku robót budowlanych Wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia niejednokrotnie opiera się na przygotowanym przez projektanta projekcie budowlanym. Jednym z obowiązków Wykonawcy często wskazywanym...
1.09.2023

Gwarancja na roboty budowlane – o rozbieżnościach w interpretacji

Wielokrotnie poruszaliśmy w naszych wpisach kwestię gwarancji w robotach budowlanych. Powracanie do tego tematu jest nieuniknione, gdyż każdy kto miał do czynienia z inwestycjami budowlanymi potwierdzi, że gwarancja jest jednym...
29.08.2023

Zamówienia NATO są na wyciagnięcie ręki!

W ciągu ostatniego roku ze względu na inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę cały świat na nowo zaczął odkrywać organizację międzynarodowe zajmujące się bezpieczeństwem i obronnością. Dodatkowo temat ten jest tym...
25.08.2023

Procedura samoczyszczenia – skrucha wykonawcy może czasami pomóc

Będąc wykonawcą często realizującym zamówienia publiczne, ponosimy spore ryzyka związane z ewentualnymi nieprawidłowościami przy ich wykonywaniu. O ile nie zawsze muszą one być obiektywnie zawinione przez wykonawcę, tak skutki tego...
24.08.2023

Unieważnienie postępowania z powodu braku środków

Przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia Beneficjent środków unijnych zobowiązany jest do stosowania – uregulowanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności – zasady konkurencyjności. W ramach postępowania problematyczna dla...
22.08.2023

Najgorszy wyrok lepszy od najlepszej ugody. Czas skończyć z błędnym kierunkiem zamawiających.

Inwestycje z podmiotami publicznymi tak samo jak te z udziałem wyłącznie podmiotów prywatnych mają to do siebie, że mogą generować sytuacje sporne. Podstaw do konfliktu może być wiele, a to...
17.08.2023

Akcelerator DIANA – co jeszcze musisz wiedzieć?

Skoro już wiemy, czym mniej więcej jest program DIANA, warto wskazać w jaki dokładnie sposób będzie on funkcjonował i na jakich płaszczyznach będzie operował. Kluczowe wyzwania Program Akcelerator DIANA kładzie...
11.08.2023

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy po upływie terminu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego

Możliwe jest podpisanie aneksu zmieniającego wynagrodzenie Wykonawcy po upływie terminu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, w szczególności pod warunkiem, że: Na tle stale rosnącego zainteresowania tematyką waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, niejednokrotnie...
8.08.2023

Odrzucenie oferty zawierającej niewłaściwą stawkę podatku VAT

Zarówno poprzednio obowiązująca ustawa Pzp, jak i aktualna, zawierają katalog przesłanek obligatoryjnego odrzucenia oferty, wśród których w praktyce często ma zastosowanie ta przesłanka, która dotyczy odrzucenia oferty zawierającej błędy w...
1.08.2023

Akcelerator DIANA -jak bardzo może przyspieszyć twoje przedsiębiorstwo?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wojsko było twórcą licznych innowacji, które zmieniły nie tylko oblicze pola bitwy, ale także (a może przede wszystkim) codzienne życie cywili. Technologie takie jak GPS czy...
1.08.2023

Mnogość podstaw do waloryzacji. Czy to problem bogactwa?

W sprawach waloryzacyjnych jedną z najważniejszych rzeczy jest znalezienie podstawy, na której można waloryzować wynagrodzenie wykonawcy. Podstawy te są bowiem różne i zależnie od tego, z którą z nich mamy...
31.07.2023

Upadłość Getin Noble Bank S.A. i co dalej ze sprawami frankowymi?

20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Banku S.A. Po ogłoszeniu upadłości przez Getin Noble Bank nie będzie możliwe dochodzenie zwrotu wpłaconych bankowi kwot w drodze...
25.07.2023

TSUE w stronę frankowiczów

TSUE w stronę FRANKOWICZÓW – umowa kredytowa częściowo na cel konsumencki, a częściowo związany z prowadzoną działalnością również z ochroną konsumencką Szerokie Rozumienie Definicji „Konsumenta” na Korzyść Kredytobiorców 8 czerwca...
27.06.2023

Podsumowanie waloryzacyjne

Ostatni czas w świecie zamówień publicznych upłynął pod hasłem „waloryzacji”. Kwestia ta niezwykle ważka w środowisku zamówieniowym była już wielokrotnie poruszana w ramach naszych wpisów, bowiem z doświadczenia wiemy jak...
16.06.2023

Spór o wady robót budowlanych. Nie zawsze potrzebujemy biegłego.

W jednej ze spraw prowadzonych w imieniu naszego klienta mieliśmy do czynienia z kolejną ciekawą sytuacją procesową. Mianowicie sąd rozprawiał o wadach robót budowlanych bez opinii biegłego. Pewną utartą zasadą...
13.06.2023

Minimalne wynagrodzenie w górę, a co z wynagrodzeniem wykonawcy? Waloryzacje innego rodzaju.

Wykonawca często boryka się ze stwierdzeniem, że jest profesjonalistą, więc powinien z dużą dozą ostrożności i zapobiegliwości przewidywać wszelkie okoliczności jakie mogą zdarzyć się w trakcie realizacji umowy i w...
6.06.2023

Niestandardowe formy wyboru wykonawcy-aukcja, negocjacje i o czym jeszcze nie wspomniały Wytyczne?

Każdy kto jest beneficjentem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej ten doskonale wie jak istotnym dokumentem są wytyczne kwalifikowalności wydatków. Ze świadomością jak istotny jest to dokument często w parze...
30.05.2023

Wygrałeś sprawę frankową i zyskałeś unieważnie? Co dalej?

Co zrobić, gdy mamy prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu przeciwko bankowi? Gdy już masz w ręce prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego pozostają do załatwienia inne formalności z tym...
26.05.2023

Limity okresu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego

Ustawa Prawo zamówień publicznych, co do zasady nie ogranicza sposobu określenia terminu realizacji umowy dotyczącej zamówienia publicznego ani nie wyznacza jego limitu. Można go, zatem wskazać za pomocą ilości dni,...
23.05.2023

Klauzula waloryzacyjna w praktyce – wytyczne dla Zamawiających

Umowa w sprawie zamówienia publicznego musi zawierać klauzulę waloryzacyjną, jeżeli: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi umowa zostaje zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy Prawidłowo skonstruowana klauzula...
22.05.2023

Spotkanie: „Nieodkryte możliwości eksportu: zamówienia organizacji międzynarodowych”

Zapraszamy serdecznie 1 czerwca 2023 do Krakowa na spotkanie „Nieodkryte możliwości eksportu: zamówienia organizacji międzynarodowych”, na którym naszą Kancelarię będzie reprezentował Mecenas Paweł Sendrowski.  To wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców, którzy...
19.05.2023

Zgłoszenie wierzytelności spółki cywilnej w postępowaniu upadłościowym-PORADNIK

Wprowadzenie z dniem 1 grudnia 2021 roku obowiązku wnoszenia pism oraz wniosków w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych poprzez system Krajowego Rejestru Zadłużonych (w skrócie KRZ) miało na celu ułatwienie i...
16.05.2023

Jak się kończy upadłość konsumencka? Plan spłaty, wszystko co o nim musisz wiedzieć.

Upadłość konsumencka nie traci na popularności. W I połowie 2022 r. z tej szansy na drugie życie finansowe skorzystało w Polsce 7,3 tys. osób. To cieszy. Jakkolwiek upadłość nie jest...
12.05.2023

Gwarancja w ofercie – gdzie jest jej limit?

Zamówienia publiczne charakteryzują się tym, iż zakładają, aby dane zamówienie było realizowane w sposób najbardziej korzystny z dostępnych na rynku. Aby tego dokonać zamawiający mogą wymagać by wykonawcy zaoferowali również...
9.05.2023

Frankowiczu, sprawdź, czy grozi Ci zatrzymanie! O zatrzymaniu w sprawach frankowych.

Co to jest zatrzymanie? Ilość powództw konsumentów przeciwko bankom w sprawach frankowych, w ostatnich dwóch latach znacznie wzrosła. Korzystne rozstrzygnięcia sądów po zachęcają kredytobiorców do składania pozwów. W związku z...
5.05.2023

Co się dzieje z umowami po śmierci przedsiębiorcy?

Czy zawarte umowy dalej obowiązują – wstęp Jeśli twój kontrahent lub pracodawca umarł, a prowadził jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do CEiDG, jego śmierć oznacza co do zasady brak możliwości kontynuowania...
2.05.2023

Czy kontrakt publiczny może być dla przedsiębiorcy kotwicą? Przekształcenie wykonawcy.

Wykonawcy bardzo często chcą lub są wręcz zmuszeni do zmiany formy wykonywanej działalności. Niestety równie często blokuje ich przed tym obawa, iż może to wpłynąć na zawarte i trwające umowy...
28.04.2023

Zmiana fundatora w fundacji

Czy można zmienić fundatora w fundacji? Ustawa o fundacjach zawarta w jedynie 20 artykułach nie pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy można zmienić jej inicjatora tzw. fundatora. Brak regulacji wprost dotyczącej...
25.04.2023

Zakres możliwej zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 455...

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonywana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP jest możliwa, gdy: jest spowodowana okolicznościami, których Zamawiający działający z należytą starannością obiektywnie nie...
20.04.2023

Wygrałeś sprawę frankową? Sprawdź, jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej.

Kiedy można wykreślić hipotekę w przypadku spraw frankowych? Zabezpieczeniem kredytu zazwyczaj była i jest hipoteka na nieruchomości. Gdy już masz w ręce prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego pozostaje do...
19.04.2023

Wygrana sprawa przeciwko PFRON przed WSA

Wygrana sprawa przeciwko PFRON przed WSA to kolejny krok naszej Kancelarii w działaniach przeciwko niesłusznym interpretacjom prawa. Wyrokiem z dnia 13 stycznia 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn....
18.04.2023

Czy można dokonać zmiany umowy dofinansowanej ze środków unijnych?

W obiegowej opinii wielu beneficjentów, niezależnie czy realizują pierwszy projekt unijny czy kolejny, tkwi przekonanie, że umowy dofinansowanej ze środków unijnych nie można w żadnym przypadku zmienić. Czy słusznie? Oczywiście...
14.04.2023

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

Wobec postępujących zmian i wahań ekonomicznych zauważalnych na rynku zarówno polskim, jak i zagranicznym, jednym z wiodących tematów upływającego już roku w kwestii zamówień publicznych było zagadnienie waloryzacji wynagrodzenia należnego...
11.04.2023

Twoja rodzina była represjonowana? Masz szansę na odszkodowanie!

Mimo że od upadku komunizmu w Polsce minęły już 33 lata, to jednak skutki dziesięcioleci poprzedniego ustroju są widoczne do dziś. W szczególnie dotkliwy sposób PRL odbił swoje piętno na...
17.03.2023

Seminarium „Jak wygrywać przetargi w ONZ?”

Jeśli jesteście Państwo ciekawi odpowiedzi na pytanie: „Jak wygrywać przetargi w ONZ?” to wraz z mecenasem Pawłem Sendrowskim, jednym z prelegentów, zapraszamy serdecznie na seminarium organizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza...
10.03.2023

Paweł Sendrowski na webinarium organizowanym przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na webinarium organizowane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Jednym z prelegentów będzie Mecenas Paweł Sendrowski, którego wystąpienie poświęcone będzie tematowi: „Prawo zamówień publicznych. Podstawy wykluczania wykonawców w postępowaniach...
9.02.2023

Dofinansowanie w ramach systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych Spectrum

Miło nam poinformować,  że Wielkopolska Grupa Prawnicza uzyskała akredytację dla Instytucji Otoczenia Biznesu od Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w zakresie świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP z województwa pomorskiego w...
26.01.2023

Seminarium na temat NATO

NATO ? co na to polscy wykonawcy?   Przez tragiczną w skutkach wojnę na Ukrainie cały świat zaczął zastanawiać się nad swoim bezpieczeństwem, a co za tym idzie, większą uwagę...
24.01.2023

WGPR na spotkaniach edukacyjnych

W dniu 23 stycznia 2023 radcowie prawni i aplikanci z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej: Karolina Kulińska  Jakub Świerczyński Mikołaj Grześkowiak Jędrzej Lutomski brali udział w spotkaniu dotyczącym podstaw prawa z udziałem...
19.01.2023

WGPR na spotkaniu networkingowym

  W dniu 18 stycznia 2023 r. mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez BusinessWell ? Centrum Usług dla Biznesu otwierającym cykl spotkań dla przedsiębiorców z naszego regionu.  ...
13.01.2023

Kolejne sukcesy naszej kancelarii

Dzień jak co dzień w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej, czyli kolejny sukces naszej kancelarii ? tym razem z zaskakującymi orzeczeniami w tle.   Opisując po krótce tło sprawy – nasz klient,...
9.01.2023

Zamówienia publiczne w Norwegii, Szwecji i Finlandii

Wielkopolska Grupa Prawnicza, zaprasza do zapisów na SZKOLENIE ONLINE: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W NORWEGII, SZWECJI I FINLANDII   Szkolenie odbędzie się w piątek 24 lutego 2023 godz. 9.00 ? 14.30 Koszt szkolenia...
5.01.2023

Seria wygranych spraw frankowych

Końcówka roku w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej przebiegła pod znakiem wygranych spraw frankowych. Zajmujemy się sprawami CHF już od 2016 r. i ? jak widać poniżej – z sukcesami. 20 grudnia 2022...
4.01.2023

Pomagamy najbardziej potrzebującym

Wielkopolska Grupa Prawnicza to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Ludzie o wielkich sercach, wrażliwi na potrzeby innych.   Z inicjatywy Joanny Nowakowskiej pracującej w naszej kancelarii, zorganizowana została zbiórka...
22.12.2022

Podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Koniec roku to dla naszej kancelarii nieustająca praca, ale i sukcesy.   Wielkopolska Grupa Prawnicza zwarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na świadczenie usług polegających na weryfikacji wniosków o płatność...
14.07.2022

Kolejny prawomocny wyrok przeciwko Bankowi Millenium.

Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania. Wszystkie kwoty uiszczone przez naszych klientów do zwrotu. W dniu 12 lipca Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, w składzie SSA M. Góral w...
13.06.2022

Frankowa passa trwa

Dublet frankowy w Koszalinie W ostatnim czasie uzyskaliśmy kolejne dwa wyroki, ustalające nieważność umowy kredytu frankowego i zasądzające zwrot rat kredytów zapłaconych przez naszych klientów. Tym razem korzystne wyroki niemal...
2.03.2021

Działalność gospodarcza a ograniczenia z powodu pandemii Covid-19

Jakie są prawne podstawy zakazywania działalności gospodarczej w okresie pandemii? Czy można zakazać lub ograniczyć wolność działalności gospodarczej w drodze rozporządzenia? Czy jeżeli zakazy czy ograniczenia wprowadzone zostały bezprawnie, a...
23.05.2022

Sąd Najwyższy po raz kolejny po stronie Frankowiczów

Sąd Najwyższy po raz kolejny po stronie Frankowiczów Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego wydana w dniu 28 kwietnia 2022r. w sprawie o sygn. III CZP 40/22 potwierdziła, że postanowienia, upoważniające bank...
1.04.2020

Ile kosztuje proces sądowy?

Często zdarza się, iż podmioty rozważające wystąpienie na drogę procesu sądowego zastanawiają się, w jakiej wysokości koszty będą zobowiązane pokryć. Poniżej staramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania: ? ile kosztuje...
23.04.2022

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawach frankowych

W wydanym w dniu 11 grudnia 2019r. wyroku,  sygn. V CSK 382/18  w sprawie, dotyczącej unieważnienia umowy kredytu frankowego zawartej z Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska S.A.), Sąd Najwyższy...
19.03.2020

Wezwanie w charakterze świadka ? sprawdź swoje prawa i obowiązki

Znaczna część sądowych postępowań cywilnych w Polsce przebiega z zastosowaniem instytucji przesłuchania świadków na rozprawie. Konieczność złożenia zeznań dla większości osób jest nowym i stresującym doświadczeniem. Z tej przyczyny, poniżej...
5.03.2019

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego.

Skarga na przewlekłość postępowania sądowego. W ostatnim czasie debata publiczna została zdominowana przez spór, jacy sędziowie będą najbardziej odpowiedni do sprawowania swoich funkcji. Wydaję się jednak, że debata ta w...
18.05.2018

Weksel, jako potwierdzenie istnienia zobowiązania ? cz. II ? Dochodzenie roszczenia z weksla.

Weksel to nie tylko skuteczna forma zabezpieczenia wierzytelności. Z  posiadaniem weksla wiążą się również istotne udogodnienia dotyczące dochodzenia roszczenia na drodze postępowania sądowego. Pozycja wierzyciela wekslowego w procesie jest dość silna. Przede...
11.08.2018

Przedawnienie roszczeń z tytułu odsetek.

Kwestia przedawnienia roszczeń z tytułu odsetek wbrew pozorom nie jest jednoznaczna. Aby odpowiedzieć na pytanie kiedy przedawniają się roszczenia z tytułu odsetek, należy sięgnąć do jednej z ulubionych odpowiedzi prawników to zależy....
12.11.2018

Sąd internetowy (EPU) ? dowiedz się więcej na temat praktycznego sposobu odzyskiwania należności.

Sąd internetowy (EPU) ? co to jest? Pod powyższym skrótem kryje się Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (Sąd internetowy EPU). Wprowadzono je jako odrębne postępowanie, które ma charakter wezwania do zapłaty. Stosuje się je w sprawach,...
21.03.2022

„Frankowa” passa trwa

Miło nam poinformować, że w minionym tygodniu uzyskaliśmy kolejny wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego. W dniu 17 marca 2022r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, XVIII Wydział Cywilny w składzie SSO Barbara...
19.03.2019

Mediacja z urzędnikiem możliwa już od 1 czerwca 2017 r.

Mediacja z urzędnikiem ? co powinieneś wiedzieć? Zgodnie z założeniami ustawodawcy, od 1 czerwca 2017 r. ma wejść w życie nowelizacja przepisów o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych...
1.03.2022

Frankowicze – kolejny pozytywny wyrok!

PO RAZ KOLEJNY UMOWA KREDYTU INDEKSOWANEGO DO WALUTY OBCEJ JEST NIEWAŻNA – TYM RAZEM WYROK PRAWOMOCNY W 15 MIESIĘCY W dniu 24 lutego 2022 r. w sprawie naszych klientów przeciwko...
5.07.2018

Zatory płatnicze problemem polskich przedsiębiorców.

Co kwartał, od stycznia 2009 roku w ramach wspólnego projektu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, wykonywane jest badanie obrazujące stan należności polskich przedsiębiorców....
9.10.2019

Błędny przelew – jak odzyskać pieniądze?

Obecnie większość transakcji dokonywana jest za pomocą przelewów bankowych. I jak to często bywa w codziennym obrocie gospodarczym zdarzają się pomyłki. Wystarczy chwila nieuwagi i każdy może np.: wykonać przelew...
2.12.2022

Podpisanie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Takimi wiadomościami lubimy się dzielić!   Nasza Kancelaria podpisała umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Umowa obejmuje usługi doradztwa prawnego w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków UE...
24.11.2022

Podsumowanie konferencji o możliwościach ekspansji polskich firm i wsparcia odbudowy Ukrainy.

W dniu 8 października 2022 odbyła się Collegium Iuridicum Novum przy alei Niepodległości 53 w Poznaniu konferencja o możliwościach ekspansji polskich firm i wsparcia odbudowy Ukrainy. „Możliwości ekspansji na rynki...
21.11.2022

Zamówienia publiczne na rzecz pomocy i odbudowy Ukrainy

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium organizowane przez naszego partnera  Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Szkolenie odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 o godz.: 10:00. Temat przewodni spotkania to: „ZAMÓWIENIA...
10.07.2022

21.07.2022. Szkolenie połączone z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystania instrumentów e-zamówień

Wielkopolska Grupa Prawnicza współorganizatorem szkolenia Uzyskaj kompleksową wiedzę lub sprawdź aktualny stan swoich kompetencji w zakresie Zamówień Publicznych dzięki wsparciu szkoleniowo -doradczemu dla firm z sektora MŚP.   Środa 21.07.2022,...
3.05.2022

Szkolenie dotyczące rynku zamówień Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Szkolenie dotyczące rynku zamówień Organizacji Narodów Zjednoczonych.
30.11.2021

Upadłość konsumencka – szansa dla byłego przedsiębiorcy

Epidemia wirusa COVID-19 sieje wśród polskich przedsiębiorców spustoszenie już od ponad roku. Pomimo rządowych programów wsparcia, wiele branż zmaga się wielkimi problemami, zaś szczególne mocno odczuwają to mali przedsiębiorcy, nie...
9.07.2022

12.08.2022. Szkolenie połączone z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystania instrumentów e-zamówień

Wielkopolska Grupa Prawnicza współorganizatorem szkolenia Uzyskaj kompleksową wiedzę lub sprawdź aktualny stan swoich kompetencji w zakresie Zamówień Publicznych dzięki wsparciu szkoleniowo -doradczemu dla firm z sektora MŚP.   Środa 12.08.2022,...
29.12.2021

Kolejny korzystny wyrok TSUE w sprawach frankowych

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 listopada 2021 roku jest kolejnym mocnym argumentem „Frankowiczów” prowadzących spory z bankami. Trybunał w sprawie o sygnaturze C-212/20, dotyczącej kredytu frankowego udzielonego...
21.06.2022

16-17.08.2022. Dwudniowe szkolenie online: Ubieganie się o Zamówienia Publiczne w Polsce. Specyfikacja zamówień z zakresu...

Wielkopolska Grupa Prawnicza współorganizatorem szkolenia Uzyskaj kompleksową wiedzę lub sprawdź aktualny stan swoich kompetencji w zakresie Zamówień Publicznych dzięki wsparciu szkoleniowo -doradczemu dla firm z sektora MŚP.   Wtorek i...
24.05.2022

Konferencja: Praktyczne aspekty ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.

Kancelaria Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. organizatorem konferencji „Praktyczne aspekty ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.” W dniu 08 czerwca 2022 r....
14.10.2021

Kolejny korzystny wyrok „frankowy”

JESIEŃ ROZPOCZYNAMY OD KOLEJNEGO KORZYSTNEGO WYROKU W SPRAWACH KREDYTÓW CHF – UMOWA BANK MILLENIUM S.A. NIEWAŻNA  W dniu 11 października 2021 r. w sprawie naszych klientów przeciwko BANK MILLENIUM S.A....
11.10.2022

8.11.22 Zapraszamy na konferencję: Możliwości ekspansji na rynki zagraniczne, w tym w ramach wsparcia organizacji...

Serdecznie zapraszamy na konferencję  „Możliwości ekspansji na rynki zagraniczne, w tym w ramach wsparcia organizacji międzynarodowych dla Ukrainy” 8 listopada 2022 roku, w godz. 8:45 – 16:15 w budynku UAM,...
8.09.2021

Kolejne sukcesy frankowe

Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny udzielił naszym klientom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności spornej umowy kredytowej poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty dalszych...
11.10.2022

Szkolenia online w ramach projektu „Otwórz się na zamówienia publiczne”

W ramach realizacji programu „Otwórz się na zamówienia publiczne” Wielkopolska Grupa Prawnicza zaprasza na cyklicznie organizowane szkolenia online dla małych, mikro i średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Harmonogram najbliższych szkoleń:...
11.10.2022

Zapraszamy na szkolenie online: „Zamówienia publiczne w Estonii, na Litwie i na Łotwie”

Wielkopolska Grupa Prawnicza serdecznie zaprasza na kolejne szkolenie realizowane w ramach programu „Zagraniczne zamówienia publiczne w twojej firmie”. Tym razem tematem wiodącym będą rynki zamówień publicznych w Estonii, na Litwie...
10.07.2022

Sukces naszej aplikantki Karoliny Tempińskiej

Z ogromną radością informujemy, że nasza aplikantka Karolina Tempińska po latach edukacji prawniczej i ciężkiej pracy uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego i już wkrótce, po dokonaniu wpisu na listę...
12.05.2022

Webinar: Baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia / rejestr klauzul...

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar pt. Baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia / rejestr klauzul niedozwolonych ? jak korzystać, jakie daje możliwości, który odbędzie się...
9.03.2022

Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

Urząd Zamówień Publicznych, jak i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na swoich stronach internetowych zachęcają przedsiębiorców z sektora MMŚP do udziału w projektach szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych, które są dofinansowane...
23.07.2021

SUKCESY – kolejne umowy CHF nieważne!

Nie ma już w zasadzie tygodnia bez sukcesów w sprawach „frankowych”. W dniu 22 lipca 2021 r. w sprawie naszej klientki przeciwko PKO BP S.A. (kredyt z portfela Nordea Banka)...
10.06.2021

Kolejne sukcesy w sprawach CHF!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu 8 czerwca 2021 r. w sprawie naszych klientów przeciwko Bank Millenium S.A. Sąd Okręgowy w Szczecinie, I Wydział Cywilny w składzie SSO...
13.03.2021

Podatki na 2021 rok

Tadeusz Kościński ? stawiam dolary przeciwko orzechom, że zdecydowanej większości czytelników niniejszego artykułu to imię i nazwisko nic nie mówi. Tymczasem, Pan Kościński pełni obecnie funkcję Ministra Finansów, Funduszy i...
3.04.2018

Rekompensata 40 euro w transakcjach handlowych.

Rekompensata 40 euro w transakcjach handlowych ? co powinniśmy o niej wiedzieć? Koszty związane z windykacją, które musi ponieść wierzyciel, takie jak np.: doręczenie korespondencji, czas pracy pracownika czy wynagrodzenie firmy windykacyjnej mogą...
14.02.2018

Upadłość konsumencka ? czym jest i kiedy warto z niej skorzystać?

Upadłość konsumencka ? wprowadzenie Upadłość konsumencka ? dowiedz się wszystkiego na ten temat. Zgodnie z raportem BIG Info Monitor, na koniec 2016 roku ponad 2 miliony 322 tysiące Polaków i Polek...
15.12.2020

Zgłoszenie wierzytelności – zmiany w postępowaniu upadłościowym

Zgłoszenie wierzytelności jest pierwszym krokiem wierzyciela w dochodzeniu swoich należności od dłużnika, który już ogłosił upadłość i to zarówno tzw. ?konsumencką?, jak również przewidzianą dla przedsiębiorców. Ustawodawca postanowił w tym...
15.11.2015

Zarządzanie wierzytelnościami ? dlaczego warto nimi zarządzać?

Zarządzanie wierzytelnościami ? powinność każdego przedsiębiorcy. Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów zajmujących się obrotem wierzytelnościami oraz ich odzyskiwaniem. Codziennie, przedsiębiorcy otrzymują oferty zachęcające do skorzystania z usług, jak windykacja. Dlatego uważam, że...
12.03.2018

Odszkodowania za opóźniony samolot i prawa pasażera.

Zagadnienie opóźnień w lotach dla wszystkich linii działających na rynku europejskim reguluje Rozporządzenie Unii Europejskiej (WE) nr 261/2004, które weszło w życie w lutym 2005 r. Zasada UE 261/2004 ustanawia...
19.11.2015

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych, a rewindykacja kosztów odzyskiwania należności

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych to wbrew pozorom nadal mało znany instrument. Służy on zwalczaniu...
20.11.2015

Elektroniczne postępowanie upominawcze albo zwykłe upominawcze – porównanie

Jakie są różnice między pozwem elektronicznym i tradycyjnym? Często w praktyce zastanawiamy, jak sporządzić pozew?, gdzie go skierować?, w jakim trybie?, jak zaadresować?, jakie dowody dołączyć? Niestety odpowiedzią na te...
25.02.2016

Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 r. poz. 403). Dla przypomnienia: przez transakcję handlową...
26.02.2016

Pozew o zapłatę w oparciu o przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Jak prawidłowo skonstruować żądanie pozwu? Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 r. poz....
25.05.2016

Bezpłatne szkolenie – Metody zabezpieczania wierzytelności w umowach o świadczenie usług edukacyjnych

W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie Metody zabezpieczania wierzytelności w umowach o świadczenie usług edukacyjnych Szkolenie odbędzie się 1 lipca 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie...
9.05.2018

Skarga na czynności komornika – najważniejsze zagadnienia.

Skarga na czynności komornika stanowi odwołanie od nieprawidłowego wykonania lub zaniechania wykonania czynności przez komornika. W swoim założeniu skarga na czynności komornika ma być instytucją chroniącą, przede wszystkim dłużnika, przed...
9.01.2017

Mediacja, czy może proces przed sądem?

Czy przy zadłużeniu zawsze kierować sprawę do Sądu? Im bardziej firma się rozwija, tym bardziej podmiot zarządzający przedsiębiorstwem powinien zadbać o bezpieczeństwo swoich działań i zabezpieczyć interesy finansowe firmy. Rozwój działalności...
28.11.2016

Alternatywne sposoby zabezpieczania należności

Alternatywne sposoby zabezpieczania należności ? co warto wiedzieć? Często w praktyce spotykam się z sytuacją, kiedy przedsiębiorcy jako sposoby zabezpieczania należności stosują wyłącznie pisemne uznanie długu. Niekiedy sądzą, że to koniec możliwości...
22.11.2021

Nowe narzędzie do badania rzetelności wykonawców

Wśród popularnych metod sprawdzania kontrahentów, z którymi podejmujemy współpracę najpopularniejsze metody to: Sprawdzenie firmy w rejestrze CEIDG (znajdziemy tu z tych najważniejszych ? informacje dotyczące upadłości, postępowania naprawczego, czy postępowania...
10.10.2016

Szkolenie bezpłatne – Zarządzanie należnościami – czyli jak praktycznie zabezpieczyć wierzytelności?

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie Zarządzanie należnościami ? czyli jak praktycznie  zabezpieczyć wierzytelności? Szkolenie odbędzie się 24 październik 2016 r. w siedzibie Wielkopolskiej Grupy Prawniczej ulica Grudzieniec 64 w Poznaniu...
26.10.2016

II Salon Mediacji w Poznaniu, czyli ?Mediacja gospodarcza ? bariery, jak je pokonać ? z...

Po sukcesie pierwszej konferencji w ramach Poznańskiego Salonu Mediacji 18 października 2016 roku odbyła się kolejna edycja tego wydarzenia. Tym razem zgromadzeni w Sądzie Okręgowym w Poznaniu sędziowie, radcy prawni,...
13.06.2017

Czy komornik może zająć środki pochodzące z unijnej dotacji?

Środki pochodzące z unijnej dotacji, a zajęcie przez komornika. Czy komornik może zająć środki pochodzące z unijnej dotacji ? W przypadku środków pochodzących z programów finansowanych ze środków unijnych mówimy...
20.03.2018

Weksel, jako potwierdzenie istnienia zobowiązania ? część I.

Weksel ? historia. Weksel znany jest  prawu polskiemu już od XVIII wieku. Mimo tak długich tradycji korzystanie z weksla, z racji jego prostej i taniej formy zabezpieczenia, wierzytelności nie przestaje...
17.06.2016

Mediacja w zarządzaniu wierzytelnościami

Metody zarządzania wierzytelnościami ciągle ewoluują wraz ze zmieniającymi się społeczno-gospodarczymi wartościami danego społeczeństwa. Nic więc dziwnego, że do dnia dzisiejszego wypracowano wiele różnych rozwiązań mających na celu zapobieganie opóźnieniom w...
14.03.2018

Konferencja ?Unikanie błędów podczas realizacji projektów unijnych oraz sprawne prowadzenie postępowań w kontekście elektronizacji.? 19.04.2018r.

Zapraszamy: konferencja 19 kwietnia 2018 roku! Tegoroczna konferencja 19 kwietnia w tematyce zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych jest już drugą, którą organizujemy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Edycja ubiegłoroczna...
2.01.2017

Jak skutecznie skonstruować umowę? Czyli o istocie komunikacji z kontrahentem.

Czasem zdarza się, że gdy chcemy rozwiązać problem prawny lub wyjaśnić jakąś wątpliwość o skomplikowanej naturze prawnej, to trudno jest zebrać myśli by w jasny sposób przedstawić sedno sprawy. Z...
30.11.2021

BEZPŁATNE szkolenie dla zamawiających, wykonawców i beneficjentów środków unijnych – 14 grudnia 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia: zamawiających, wykonawców i beneficjentów środków unijnych na szkolenie online pt. „Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia oraz wybrać...
13.03.2017

Ugoda zawarta przed mediatorem jako tytuł wykonawczy

Ugoda zawarta przed mediatorem, a tytuł wykonawczy. Aby uzyskać tytuł wykonawczy w celu egzekucji zaległych należności nie zawsze konieczne jest złożenie powództwa w sądzie. W nowoczesnym zarządzaniu wierzytelnościami tytułem wykonawczym...
9.03.2017

Szkolenie – Sposoby zabezpieczania i dochodzenia wierzytelności przy umowach o świadczenie usług edukacyjnych

W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej serdecznie zapraszamy na szkolenie ?Sposoby zabezpieczania i dochodzenia wierzytelności przy umowach o świadczenie usług edukacyjnych? Szkolenie odbędzie się 24 marca 2017 r. w godzinach od 10:00...
9.02.2017

Zabezpieczenie wierzytelności oraz ich praktyczne zarządzanie przy usługach edukacyjnych

Połączenie zarządzania wierzytelnościami i usług edukacyjnych ? czy to możliwe? W branży usług edukacyjnych, zabezpieczenie wierzytelności i potrzeba zarządzania należnościami cały czas narasta. Wynika to ze zmian na rynku, przepisów prawa, standardów...
26.01.2017

Mediacje międzynarodowe ? dlaczego warto skorzystać z nich przy zarządzaniu należnościami?

Mediacje międzynarodowe ? dlaczego warto skorzystać z nich przy zarządzaniu należnościami? Rozwój gospodarczy, a także coraz szersza wymiana handlowa sprawia, że w biznesie międzynarodowym granice między państwami coraz bardziej się...
3.02.2017

Reklamacje konsumenckie – nowe obowiązki przedsiębiorców w ich rozpatrywaniu.

Reklamacje konsumenckie ? nowa ustawa o ADR i nowe obowiązki przedsiębiorców w ich rozpatrywaniu. Nadchodzi czas, kiedy mediacje konsumenckie i reklamacje konsumenckie stają się coraz bardziej powszechne. W dniu 10...
20.01.2017

Zapraszamy na szkolenie Sposoby zabezpieczania i dochodzenia wierzytelności przy umowach o świadczenie usług edukacyjnyc

W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej serdecznie zapraszamy przedstawicieli Uczelni Wyższych na szkolenie ?Sposoby zabezpieczania i dochodzenia wierzytelności przy umowach o świadczenie usług edukacyjnych? Spotkanie dedykowane jest dla Uczelni Wyższych, które chcą skutecznie...
12.04.2012

Umorzenie egzekucji komorniczej- najważniejsze zagadnienia.

W toku postępowania egzekucyjnego stosunkowo często dochodzi do sytuacji, w której zostaje ono umorzone pomimo nie wyegzekwowania całości należności. Zarówno wierzyciele, jak i dłużnicy wielokrotnie zadają pytania, na czym właściwie...
29.06.2017

Narzędzie informatyczne do prowadzenia postępowań w ramach zasady konkurencyjności

Mamy przyjemność poinformować, że rozpoczynamy sprzedaż w ramach programu E-Publiczny Doradca modułu służącego do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia w ramach tzw. zasady konkurencyjności. Opracowane przez nas narzędzie z pewnością...
19.07.2017

Elektronizacja zamówień publicznych w E-Publicznym Doradcy

W dniu 4 lipca 217 roku zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w...
6.09.2021

„Jak nie popełniać błędów w postępowaniach o udzielenie zamówienia” – zaproszenie na bezpłatny webinar

Serdecznie zapraszamy na webinar „Jak nie popełniać błędów w postępowaniach o udzielenie zamówienia?”, który odbędzie się w środę, 29 września 2021, o godz. 12:00-13:30 Mimo, że wszyscy przyzwyczailiśmy się już...
21.10.2021

Po konferencji…

Za nami dwudniowe spotkanie z ekspertami w dziedzinie realizacji projektów unijnych. Podczas konferencji „Realizacja projektów unijnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy finansowej 2021-2027 – wyzwania, nowe instrumenty, praktyczne aspekty realizacji”, która...
24.08.2021

„Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w robotach budowlanych (art. 439 Pzp)” – zaproszenie na bezpłatny webinar

Serdecznie zapraszamy na webinar „Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w robotach budowlanych (art. 439 Pzp)”, który odbędzie się 23 września 2021 o godz. 12:00. Przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, które obowiązują...
14.03.2018

Konferencja „Unikanie błędów podczas realizacji projektów unijnych oraz sprawne prowadzenie postępowań w kontekście elektronizacji.” 19.04.2018r.

Szanowni Państwo, Tegoroczna konferencja w tematyce zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych jest już drugą, którą organizujemy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Edycja ubiegłoroczna cieszyła się na tyle dużym zainteresowaniem,...
4.12.2017

Webinarium – Zasada konkurencyjności w zamówieniach 23.11.2017r.

Z dumą zachęcamy Państwa do obejrzenia webinarium, które odbyło się  23 listopada 2017 r. Tematyka dotyczyła zasady konkurencyjności w zamówieniach i konsekwencjach, jakie z tego wynikają dla beneficjentów. W wydarzeniu,...
25.01.2018

Media o sprawie prowadzonej przez Wielkopolską Grupę Prawniczą – styczeń 2017r.

W ostatnich dniach media w całym kraju informowały o wyroku w sprawie prowadzonej przez Wielkopolską Grupę Prawniczą. Mężczyzna, który w maju ubiegłego roku dźgał kijem tygrysa w poznańskim Nowym Zoo...
8.02.2018

Elektronizacja zamówień publicznych w E-Publicznym Doradcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła do ustawy pzp szereg nowych rozwiązań. Jednym z nich jest elektronizacja zamówień...
6.03.2018

Szkolenie – Międzynarodowe Zamówienia Publiczne 21 marca 2018r.

Wielkopolska Grupa Prawnicza serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zakresu międzynarodowych zamówień publicznych, które odbędzie się już 21 marca 2018r. (godz. 9:00 – 17:00), w siedzibie kancelarii przy ul. Grudzieniec...
7.03.2018

Webinar „JEDZ i elektronizacja – pytania i odpowiedzi”.

Wielkopolska Grupa Prawnicza wraz z E-Publicznym Doradcą zapraszają na bezpłatny webinar „JEDZ I ELEKTRONIZACJA – pytania i odpowiedzi”, podczas którego uczestnicy będą mogli zadawać pytania na temat m.in. Jednolitego Europejskiego...
15.09.2017

Konferencja – Skuteczne sposoby na unikanie błędów podczas realizacji projektów unijnych. Nowa Perspektywa Finansowa 2014...

Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło, zaprosić Państwa na tegoroczną Konferencję dotyczącą tematyki zamówień publicznych i wydatkowania środków unijnych. Już 26 października 2017 br. w Poznaniu,  podzielmy się z Państwem...
19.03.2018

Zapytanie ofertowe – 19 marca 2018r.

Zapytanie ofertowe (postępowanie w ramach zasady konkurencyjności. W związku z zamiarem złożenia przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedstawicieli MMŚP w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych w ramach...
26.06.2018

Zmiany w E-Publicznym Doradcy – kolejny etap zakończony!

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, że zakończyliśmy pracę nad kolejnym etapem zmian w programie E-Publiczny Doradca. Aby umożliwić wykonawcom składanie JEDZ w wersji elektronicznej, wprowadziliśmy przy okazji szereg innych zmian...
27.06.2018

Webinar „Kryteria oceny ofert – pytania i odpowiedzi” 10.07.2018r.

Szanowni Państwo, wraz z E-Publiczym Doradcą zapraszamy na bezpłatny webinar poświęcony tematyce pozacenowych kryteriów oceny ofert. Webinar poprowadzi mec. Paweł Sendrowski, współtwórca programu do obsługi postępowań E-Publiczny Doradca. Wszyscy uczestnicy...
13.07.2018

Webinar „JEDZ – wypełnianie części 4” 24.07.2018r.

Szanowni Państwo, Wraz z E-Publiczym Doradcą zapraszamy na kolejny już webinar. Tym razem poświęcony tematyce Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia i wypełniania części 4. Webinar poprowadzi starszy specjalista ds. zamówień publicznych...
18.07.2018

Doradztwo z zakresu zamówień publicznych – studium przypadków.

Szanowni Państwo, W związku z prowadzonym przez naszą kancelarię projektem „Zamówienia Publiczne w Twojej firmie!”, chcielibyśmy podzielić się ciekawymi przykładami pracy, którą wykonujemy na rzecz naszych Klientów.  Jedną z form...
31.07.2018

Transmisja z webinaru „Kryteria oceny ofert” dostępna on-line.

10 lipca 2018r. odbył się webinar „Kryteria oceny ofert – pytania i odpowiedzi” przy współpracy z E-Publicznym Doradcą. Spotkanie prowadził mec. Paweł Sendrowski. Większość tego wydarzenia dostępna jest już na...
13.08.2018

Transmisja z webinaru „JEDZ – wypełnianie cz. 4” dostępna on-line.

To już kolejny webinar, który organizowaliśmy dla Państwa przy współpracy z E-Publicznym Doradcą. W związku z licznymi pytaniami na temat możliwości ponowienia tego wydarzenia, udostępniamy je na naszym kanale na...
27.08.2018

Promocja E-Publicznego Doradcy 27.08 – 17.10.2018r.

Szanowni Państwo, w imieniu E-Publicznego Doradcy, z przyjemnością informujemy o trwającej do 27 sierpnia br. promocji, w ramach której możliwy jest zakup E-Publicznego Doradcy w specjalnej cenie (-15%) lub korzystanie...
webinar zasada konkurencyjności
20.09.2018

Bezpłatny webinar „Zasada konkurencyjności” 2.10.2018r.

Szanowni Państwo, Już 2 października, wraz z E-Publicznym Doradcą mec. Paweł Sendrowski poprowadzi kolejny, bezpłatny webinar na temat Zasady konkurencyjności. Spotkanie tradycyjnie będzie bezpłatne, a jego uczestnicy będą mogli zadawać...
9.10.2018

Zapytanie ofertowe – 9 października 2018r.

Zapytanie ofertowe (prowadzone w ramach rozeznania rynku) W związku z realizacją projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie” w ramach działania 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy...
6.05.2020

Rzecznik Finansowy pozywa bank

Rzecznik Finansowy pozwał Raiffeisen Bank z powodu stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Chodzi o sytuację, kiedy bank po unieważnieniu umowy kredytowej, wezwał kredytobiorców do zapłaty kwoty prawie 1,5 miliona złotych. Co...
brylanty polskiej gospodarki wgpr
4.02.2019

Wielkopolska Grupa Prawnicza wśród Brylantów Polskiej Gospodarki 2018

Szanowni Państwo, Od 11 lat Instytut Europejskiego Biznesu, prowadzi konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. W ramach oceny Polskich przedsiębiorstw analizowane są ich dane finansowe. W styczniu 2019r. przeanalizowano 51 tysięcy przedsiębiorstw...
Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków UE - zasada konkurencyjności oraz korekty finansowe.
11.02.2019

Bezpłatne szkolenie on-line we współpracy z Wolters Kluwer Polska 14.02.2019r.

Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków UE – zasada konkurencyjności oraz korekty finansowe. Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line z zakresu zamówień publicznych, którego organizatorem jest Wolters Kluwer Polska. Szkolenie poprowadzi mec....
20.02.2019

Szkolenie z zakresu możliwości udziału polskich przedsiębiorców w rynkach zamówień publicznych Wielkiej Brytanii oraz ONZ...

Szkolenie z zakresu możliwości udziału polskich przedsiębiorców w rynkach zamówień publicznych Wielkiej Brytanii oraz ONZ - 6.05.2019r.
4.03.2019

Podsumowanie 2018 roku!

Podsumowanie 2018 roku. Ubiegły rok był dla nas niezwykle pracowity. Poza aktywną działalnością prawną na wielu płaszczyznach, udało nam się osiągnąć całkiem dobre wyniki również w pozostałej działalności. Miedzy innymi...
11.04.2019

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w naszej kancelarii – 10.05.2019r.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich Szanowni Państwo, Już 10 maja br. zapraszamy do uczestnictwa w specjalnym wydarzeniu – największej w Polsce akcji dotyczącej projektów europejskich – Drzwiach Otwartych Funduszy europejskich (DOFE)....
18.04.2019

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji świąt Wielkanocnych składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.   Zespół Wielkopolskiej Grupy Prawniczej            
13.05.2019

Współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w maju tego roku rozpoczęła się nasza współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na zlecenie Ministerstwa będziemy kontrolować przebieg postępowań o...
8.07.2019

Rzecznik Generalny TSUE po stronie „frankowiczów”

W dniu 14.05.2019 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) Giovanni Pitruzelli zajął stanowisko w polskiej sprawie frankowej, o sygnaturze C-260/18 wytoczonej z powództwa Państwa Dziubak. W przedstawionym...
27.08.2019

Konkurs „Będę dostawcą NATO”

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłosiło konkurs „Będę dostawcą NATO”? Jak co roku agencje i bazy NATO, a także Kwatera Główna w Brukseli ogłaszają setki przetargów i poszukują dostawców: żywności, sprzętu...
5.09.2019

Szkolenie z zagranicznych zamówień publicznych – Niemcy i Austria

Tym razem szkolenie będzie dotyczyć dwóch krajów: Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Austrii. Sumaryczna ilość zamówień publicznych w obu niemieckojęzycznych krajach stawia je na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej (w...
1.10.2019

Wyrok TSUE, przełom w sprawach frankowiczów

Już 3 października trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wydać orzeczenie w sprawie frankowej, w której polscy ?frankowicze? państwo Dziubak, podobnie jak tysiące innych kredytobiorców dochodzą swoich praw przed sądem. Z...
3.10.2019

TSUE staje po stronie frankowiczów

  Po dzisiejszym orzeczeniu, w znacznym stopniu zbieżnym z wcześniejszą opinią Rzecznika Generalnego TSUE należy się spodziewać, że droga do ?odfrankowienia? lub unieważnienia umowy kredytu CHF stanie się dla kredytobiorców...
17.10.2019

Kolejny prawomocny wyrok w sprawie polskiej po orzeczeniu TSUE

W poniedziałek 14 października 2019r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, rozstrzygający apelację Getin Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym uznał, że po usunięciu abuzywnej klauzuli indeksacyjnej...
18.10.2019

Poradnik dla frankowiczów

Frankowicze jest potocznym określeniem grupy osób, które zaciągnęły kredyty (głównie hipoteczne) denominowane we frankach szwajcarskich lub indeksowane do tej waluty. Szacuje się, że powyższy problem może dotyczyć ok. 900 000 do...
21.10.2019

Nowy Rzecznik Finansowy wspiera frankowiczów

Premier Mateusz Morawiecki powołał nowego Rzecznika Finansowego w osobie Mariusza Goleckiego. Rzecznik, który wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, jak sam powiedział przejął urząd w przełomowym momencie, bo tuż po...
23.10.2019

Przedawnienie roszczeń frankowiczów

Roszczenia, przysługujące kredytobiorcy przeciwko bankowi mają charakter majątkowy i jako takie podlegają przedawnieniu. Termin przedawnienia z uwagi na abuzywny charakter postanowień umownych i związane z nim roszczenia o zwrot nadpłaconych...
18.11.2019

Koszt procesu o kredyt „frankowy”

Po orzeczeniu TSUE z dnia 03 października 2019r. w polskiej sprawie Państwa Dziubaków liczba kredytobiorców, decydujących się na pozwanie banku z pewnością wzrośnie. W związku z zapadłym orzeczeniem na rynku...
25.11.2019

Właściwość miejscowa w sprawach „frankowych” po nowelizacji

Nowelizacją, która weszła w życie 7 listopada 2019r. do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono art. 372 k.p.c., który umożliwia wytoczenie powództwa przeciwko bankowi także przed sądem właściwym ze względu na miejsce...
28.11.2019

„Odfrankowienie” umowy – na czym polega i jakie są jego korzyści

Ma miejsce, jeśli po usunięciu z umowy tzw. klauzul abuzywnych umowa może nadal obowiązywać. Wówczas można dochodzić od banku zwrotu nadpłaconych rat kapitałowych i rat odsetkowych, powstałych w wyniku indeksacji...
6.12.2019

Udział hipotek walutowych w portfelu kredytów

Największy udział hipotek walutowych w portfelu kredytów, bo aż 22,6% (9,8 mld zł) ma Getin. Kolejnymi bankami, które mają równie duży udział mają odpowiednio Millennium Bank na poziomie 21,9% (15...
Zarządzanie wierzytelnościami - Wielkopolska Grupa Prawnicza
14.12.2019

Koniec fikcji doręczenia? Początek doręczeń komorniczych

Do tej pory po wniesieniu pozwu, sąd przesyłał jego odpis pozwanemu drogą pocztową. Następnie, jeżeli po 14 dniach pozwany, pomimo podwójnego awizowania nie odebrał przesyłki, pozew uznawano za doręczony co...
17.12.2019

Rozliczenia po unieważnieniu umowy kredytu „frankowego”- teoria dwóch kondykcji

Po unieważnieniu umowy co do zasady strony powinny sobie zwrócić to co wzajemnie sobie świadczyły w wyniku zawarcia umowy. Jednym ze sposobów rozliczania wzajemnych świadczeń stron jest rozliczenie według tzw....
20.12.2019

Rozliczenia po unieważnieniu umowy kredytu „frankowego” – teoria salda

Drugim sposobem rozliczenia wzajemnych świadczeń stron po unieważnieniu umowy jest tzw. teoria salda. Ten sposób rozliczenia umowy jest zdecydowanie korzystniejszy dla banków. Zwłaszcza, gdy kredytobiorca wytacza powództwo jeszcze przed dokonaniem...
20.08.2021

„Praktyczne wskazówki dotyczące kontroli beneficjentów środków unijnych” – zaproszenie na bezpłatny webinar

Serdecznie zapraszamy na webinar „Praktyczne wskazówki dotyczące kontroli beneficjentów środków unijnych czwartek”, który odbędzie się 2 września 2021, godz. 12:00. Kontrola beneficjentów środków unijnych jest nieodzowną częścią realizacji projektów dofinansowanych....
27.04.2020

Kontrowersje po wyroku Sądu Najwyższego, unieważniającego umowę kredytu frankowego

Wyrok Sądu Najwyższego z grudnia ubiegłego roku, w którym SN unieważnił umowę kredytu frankowego wzbudza liczne kontrowersje. Przypomnijmy, że SN nie tylko stwierdził w nim, że umowa kredytu frankowego może...
10.02.2020

Udział Wielkopolskiej Grupy Prawniczej w „Spotkaniach subregionalnych 2020”

Zjazdy subregionalne, organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych są wydarzeniem cyklicznym dedykowanym władzom samorządowych gmin i powiatów (wójtom, burmistrzom, prezydentom miast i starostom) z terenów dawnych województw: kaliskiego,...
10.02.2020

Podsumowanie 2019 roku w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej

Szanowni Państwo! Pomimo, że 2020 rok rozpoczął się ponad miesiąc temu i każdy z nas pracuje już na jego wyniki, zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiego filmiku, w którym podsumowujemy ubiegły...
25.06.2020

Webinar dla Wolters Kluwer „Zamówienia bagatelne w nowym prawie zamówień publicznych”

W ramach trwającej od kwietnia 2017 roku współpracy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej z Wolters Kluwer Polska SA radcy prawni kancelarii udzielają informacji z zakresu stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz...
28.02.2020

„Spotkania subregionalne 2020”

28 lutego 2020 roku w Trzebawiu odbył się ostatni zjazd dedykowany władzom samorządowym subregionu poznańskiego, kończący cykl „Spotkań subregionalnych 2020” organizowany przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. Wcześniejsze spotkania...
Zarządzanie wierzytelnościami - Wielkopolska Grupa Prawnicza
2.03.2020

Sąd Najwyższy po raz kolejny po stronie „frankowiczów”

Po raz kolejny potwierdza się, że wyrok TSUE zmienił linię orzeczniczą polskich sądów w sprawach kredytów frankowych. Zdecydowana większość wyroków niekorzystnych dla kredytobiorców zapadła przed orzeczeniem europejskiego trybunału. Na szczęście,...
3.03.2020

Szkolimy się w Akademii Menadżera Innowacji

Miło nam poinformować, że Wielkopolska Grupa Prawnicza została uczestnikiem projektu Akademia Menadżera Innowacji, współfinansowanego ze środków unijnych, który jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Akademia Menadżera Innowacji to druga...
13.03.2020

I Mistrzostwa WGP w KLASK!

Finał pierwszych Mistrzostw WGP w KLASK im. Mikołaja Maźwy już za nami. Do walki stanęło czterech zawodników, którzy przeszli zwycięsko przez wcześniejsze rundy zasadnicze, fazy pucharowe i ćwierćfinały. W wielkiej...
17.03.2020

Banki tworzą rezerwy

Banki utworzyły ponad miliard złotych rezerw, licząc się z ryzykiem przegranych w sprawach „frankowych”. Po korzystnym dla „frankowiczów” orzeczeniu TSUE w polskiej sprawie Dziubak coraz więcej kredytobiorców decyduje się na...
24.03.2020

Oferta Wielkopolskiej Grupy Prawniczej w czasie pandemii

Szanowni Państwo! Przemawiając na konferencji prasowej w dniu 11 marca 2020 roku, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization) uznał, że wirus COVID-19 można scharakteryzować jako pandemię. Wydarzenia ostatnich...
27.03.2020

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w umowach kredytów „frankowych”

Banki w umowach kredytów „frankowych” stosują różnego rodzaju zabezpieczenia spłaty kredytu. Jednym z nich jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Na czym polega? Ten rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu jest stosowany wobec...
2.04.2020

Dochodzenie roszczeń z tytułu kredytów frankowych w czasach pandemii

Nastał niespokojny czas. Kolejne kraje podejmują coraz bardziej rygorystyczne kroki w walce z koronawirusem. Niepewność jutra nie sprzyja nam wszystkim. Nie zapominając o tym, iż jest to w istocie walka...
2.04.2020

Tarcza Antykryzysowa – omówienie zmian w ustawie z dn. 2 marca 2020

Szanowni Państwo, 31.03.2020 Sejm zakończył prace nad nowelizacją specustawy w sprawie koronawirusa. Ustawa tego samego dnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw. „Pakiet antykryzysowy” obowiązuje od 1 kwietnia 2020. Zachęcamy również...
2.04.2020

Tarcza Antykryzysowa – omówienie kluczowych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo, poniżej udostępniamy e-przewodnik omawiający kluczowe instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców zawarte w obowiązującym od 1 kwietnia br. „pakiecie antykryzysowym”. Zapraszamy!
3.04.2020

WEBINAR „Wpływ wirusa Covid-19 na realizację umów o udzielenie zamówienia publicznego”

Szanowni Państwo, udostępniamy nagranie webinaru zrealizowanego w dniu 2 kwietnia 2020 na temat „Wpływu wirusa Covid-19 na realizację umów o udzielenie zamówienia publicznego” Zapraszamy do obejrzenia!  
7.04.2020

WEBINAR „Tarcza Antykryzysowa – kluczowe instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców”

Szanowni Państwo, zapraszamy do obejrzenia webinaru nagranego w dniu 7 kwietnia 2020 na temat kluczowych instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców, które zostały zawarte w Tarczy Antykryzysowej.  
7.04.2020

Następne pytania prejudycjalne w sprawach frankowych

Kolejne pytania po pytaniach skierowanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku zadał Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Tym razem pytania dotyczą wykładni Dyrektywy 93/13....
17.04.2020

Zdalne szkolenia w ramach prowadzonych projektów

Szanowni Państwo! Informujemy, że w związku z panującą epidemią wszystkie zaplanowane szkolenia w ramach projektów „Zamówienia publiczne w Twojej firmie”, „Otwórz się na zamówienia publiczne” i „Zagraniczne zamówienia publiczne w...
17.04.2020

„Odfrankowanie” umowy sprzeczne z rozporządzeniem BMR według Sądu Okręgowego w Warszawie

W wyroku z dnia 20 grudnia 2019r., sygn. XXV C 1597/17 Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że „odfrankowienie” umowy jest sprzeczne z prawem unijnym, tj. z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i...
20.04.2020

Wielkopolska Grupa Prawnicza partnerem konferencji Spark of Change 2020

29 kwietnia 2020 roku odbędzie się konferencja biznesowa Spark of Change 2020 organizowana przez KDK Events oraz Skills Masters. Wydarzenie ma na celu wspieranie przedsiębiorców oraz zapewnienie im sprawdzonych narzędzi...
21.04.2020

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – przewodnik dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo, W dniu 17 kwietnia 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0). Ustawa ta przewiduje...
22.04.2020

Tarcza Antykryzysowa – przewodnik

Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza antykryzysowa 2.0) przedstawiamy zaktualizowany przewodnik zawierający omówienie kluczowych...
23.04.2020

Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawach frankowych

W wydanym w dniu 11 grudnia 2019r. wyroku,  sygn. V CSK 382/18  w sprawie, dotyczącej unieważnienia umowy kredytu frankowego zawartej z Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska S.A.), Sąd Najwyższy...
27.04.2020

Kontrowersje po wyroku Sądu Najwyższego, unieważniającego umowę kredytu frankowego

Wyrok Sądu Najwyższego z grudnia ubiegłego roku, w którym SN unieważnił umowę kredytu frankowego wzbudza liczne kontrowersje. Przypomnijmy, że SN nie tylko stwierdził w nim, że umowa kredytu frankowego może...
30.04.2020

„Rynek zamówień w ramach ONZ – szansa dla polskich przedsiębiorców” – zaproszenie na szkolenie ONLINE

Szanowni Państwo, Zapraszamy na bezpłatne szkolenie ONLINE: Rynek zamówień publicznych w ramach ONZ – szansa dla polskich przedsiębiorców Termin: 08.05.2020 r., godz.11:00 Tematyka: Co roku organizacje międzynarodowe udzielają zamówień o...
6.05.2020

Rzecznik Finansowy pozywa bank

 Rzecznik Finansowy pozwał Raiffeisen Bank z powodu stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Chodzi o sytuację, kiedy bank po unieważnieniu umowy kredytowej, wezwał kredytobiorców do zapłaty kwoty prawie 1,5 miliona złotych. Co...
8.05.2020

WEBINAR „Rynek zamówień w ramach ONZ – szansa dla polskich przedsiębiorców”

Szanowni Państwo, poniżej udostępniamy webinar nagrany w dniu 8 maja 2020 na temat rynku zamówień w ramach ONZ, który to rynek z jednej strony jest wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców, ale...
19.05.2020

Tarcza Antykryzysowa 3.0 – omówienie najważniejszych zmian w prawie

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy opracowanie dotyczące Tarczy Antykryzysowej 3.0. Zachęcamy do pobrania.
25.05.2020

ARTYKUŁ – Zamówienia publiczne to szansa dla mniejszych firm

Szanowni Państwo, Udział mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rynku zamówień publicznych jest stosunkowo niewielki. Główną przyczyną jest brak praktycznej wiedzy na temat procedur związanych z ubieganiem się o tego...
29.05.2020

Zaproszenie na bezpłatny webinar „Sposób i zasady funkcjonowania rynku zamówień w ramach ONZ” – 10.06.2020,...

Szanowni Państwo, 10 czerwca 2020, godz. 11:00 – 11:30 serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Sposób i zasady funkcjonowania rynku zamówień w ramach ONZ”.  Zagadnienia: Zasady postępowań o udzielenie zamówienia oraz...
10.06.2020

WEBINAR „Sposób i zasady funkcjonowania rynku zamówień w ramach ONZ”

Szanowni Państwo, poniżej udostępniamy webinar nagrany w dniu 10 czerwca 2020 na temat rynku zamówień w ramach ONZ. Niniejsze szkolenie stanowi kontynuację webinaru, w trakcie którego zaprezentowane zostały statystyki dotyczące...
20.02.2020

Szkolenia w ramach projektu „Zamówienia publiczne w Twojej firmie”

Właśnie rozpoczęło się szkolenie praktyczne z zamówień publicznych dla wielkopolskich przedsiębiorców. ?Zamówienia publiczne w Twojej firmie!? to projekt realizowany wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, który kierujemy do mikro, małych...
20.01.2020

„Zamówienia publiczne w Twojej firmie!” – najbliższe szkolenia

„Zamówienia publiczne w Twojej firmie!” to projekt realizowany wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, który kierujemy do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z czterech województw: lubuskiego, dolnośląskiego, zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego....
1.07.2020

Komunikacja i budowanie relacji – podnosimy swoje kwalifikacje w Akademii Menadżera

Pracownicy kancelarii w ostatnich dniach biorą udział w szkoleniach w ramach projektu Akademia Menadżera. Za nami warsztaty z „Efektywnej komunikacji i budowania relacji”, przed kadrą menadżerską natomiast dwudniowe szkolenie „Skuteczny...
7.07.2020

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – omówienie najważniejszych zmian w prawie

Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  przedstawiamy zaktualizowany przewodnik zawierający omówienie kluczowych zmian w prawie. Ustawa...
14.03.2019

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Ile kosztuje upadłość konsumencka? Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez naszych Klientów, rozważających złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest: ile to będzie mnie kosztowało? Odpowiedź na to wbrew pozorom...

Stacjonarna konferencja dla firm. 14 XI 2023r, Poznań.

"Możliwość pozyskiwania zamówień w ramach organizacji międzynarodowych oraz w związku z bieżącą pomocą Ukrainie"

14 listopada w Poznaniu, udział dla firm bezpłatny!

SPRAWDŹ