Zamówienia publiczne

Aspekty prawne zamówień publicznych. Blog Wielkopolskiej Grupy Prawniczej.

12.07.2024

Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021- 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na...

Opracowanie stanowi kontynuację artykułu Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 – część I. Wytyczne doprecyzowały kwestię...
9.07.2024

Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków...

Z dniem 25 listopada 2022 roku weszły w życie wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych...
5.07.2024

Współpraca z Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Od lat Wielkopolska Grupa Prawnicza aktywnie włącza się w proces digitalizacji, rozwoju e-usług, cyfrowego dostępu do danych publicznych, przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych. Tym bardziej cieszy nas współpraca z...
11.06.2024

Zysk w procedurze wyjaśniania rażąco niskiej ceny

Celem wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 224 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień...
4.06.2024

Postępowanie układowe – czy można się do tego przygotować?

Postępowanie układowe jest jedną z form restrukturyzacji, w którym przedsiębiorca zawiera układ z wierzycielami dotyczący spłaty swoich długów w określony sposób. Samo postępowanie układowe posiada bardzo istotną zaletę w postaci...
27.05.2024

Kiedy zamawiający ma obowiązek przeprowadzenia negocjacji w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 2...

Zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej...
9.05.2024

Zaproszenie na webinarium Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej serdecznie zapraszamy do zapisów i działu w udziału w webinarium organizowanym przez naszego wieloletniego partnera – Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Już w najbliższy wtorek 14 maja...
7.05.2024

Przetargi warte uwagi

Wielowymiarowa Zintegrowana Misja Stabilizacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej (MINUSCA) ogłosiła chęć zawarcia długoterminowej umowy na dostawy mydła w płynie do rąk na zasadzie „w miarę potrzeb”. Szacowane, średnioroczne...
9.04.2024

Sukcesja w firmie przez przekształcenie – jak zaplanować bezpieczną przyszłość przedsiębiorstwa

Żywot przedsiębiorstwa podobnie jak człowieka z czasem dobiega końca, a najczęściej oba te końce przychodzą w jednym momencie, kiedy zabraknie autora całego przedsięwzięcia. Nie musi się tak jednak dziać, bo...
2.04.2024

Czy obecność franszyzy redukcyjnej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi przeszkodę w uzyskaniu zamówienia publicznego...

Umowy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej charakteryzuje specyficzna dla branży ubezpieczeniowej zawiłość i skomplikowanie. Ubezpieczyciele jako podmioty świetnie rozumiejące specyfikę ubezpieczeń zawierają w nich wiele klauzul oraz specyficznych postanowień, które mogą wprowadzić...
14.03.2024

Doświadczenia polskich firm w realizacji zamówień organizacji międzynarodowych – 25 PRZYPADKÓW SUKCESU! RAPORT JUŻ DOSTĘPNY...

Wśród polskich przedsiębiorców coraz większą ciekawość i popularność budzą zamówienia organizacji międzynarodowych. Co roku organizacje międzynarodowe udzielają zamówień o wartości kilkudziesięciu miliardów dolarów. Wśród organizacji z jednej strony najbardziej rozpoznawalnych,...
12.03.2024

Zmiany w udzielaniu pomocy de minimis

Zmiany w udzielaniu pomocy de minimis od 1 stycznia 2024 r.: Co nowego przynosi Rozporządzenie KE w sprawie pomocy de minimis dla nowej perspektywy finansowej? Część I: Nowe ramy udzielania...
20.02.2024

Procedura samooczyszczenia w zamówieniach publicznych

Na gruncie procedury samooczyszczenia regulowanej przepisami Ustawy Pzp pojawiają się wątpliwości odnośnie podmiotu inicjującego tą procedurę oraz momentu jej dokonania. Zarówno literatura jak i zapadające orzecznictwo nie dostarcza jednoznacznej odpowiedzi,...
15.02.2024

Możliwość samodzielnego przedłużenia terminu związania ofertą przez wykonawcę

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wprost wskazywała, że wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. Zgodnie z treścią art. 85 ust. 2 tej ustawy:...
13.02.2024

Zaangażowanie wykonawcy w inne przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 116 ust. 2 Ustawy Pzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę...
6.02.2024

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PRZETARGU?KRÓTKI PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Wielu przedsiębiorców ma realne obawy przed staniem się aktywnym uczestnikiem rynku zamówień publicznych z uwagi na powszechne przekonanie, że wzięcie udziału w przetargu wiążę się z biurokracją, nadmiernym skomplikowaniem, czy...
30.01.2024

Ponowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny

Prawo zamówień publicznych nie wskazuje, ile razy zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Teoretycznie nie ma więc ograniczeń, żeby wezwać wykonawcę drugi raz, czy nawet kilka razy....
25.01.2024

Operatorzy i wykonawcy w Podmiotowym Systemie Finansowania – czy powiązania są dopuszczalne

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 działa w Polsce już od jakiegoś czasu w pełni, jednak przez opóźnienia w jej wdrożeniu, wciąż wątpliwości jakie wynikają ze zmian w dotychczasowych regulacjach pozostały niewyjaśnione...
23.01.2024

Udostępnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny

Zgodnie z art. 74 Ustawy Pzp protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym,...
7.12.2023

Pojęcie „siły wyższej” w zamówieniach publicznych

Dzisiaj omówimy interesujący przypadek dotyczący orzecznictwa administracyjnego w kontekście realizacji projektów. Naszym bohaterem jest Beneficjent, który podczas realizacji swojego projektu musiał zmierzyć się z nieprzewidzianą siłą wyższą – pandemią COVID-19....
10.10.2023

Certyfikacja wykonawców w zamówieniach publicznych już na horyzoncie

Przewidziana w polityce zakupowej państwa na lata 2022 – 2025 certyfikacja wykonawców w zamówieniach publicznych stale budzi wśród podmiotów zajmujących się tą tematyką znaczące zainteresowanie. Nie bez powodu, ma być...
10.10.2023

Oświadczenie o podziale obowiązków w zamówieniach publicznych

Nie ulega wątpliwości, iż charakterystyka zamówień publicznych jest z racji swojej istoty oraz kwestii, które porusza co najmniej skomplikowana i zawiła. Jak stwierdził wyrokiem z dnia 6 lipca 2018 r....
3.10.2023

Stacjonarna konferencja dla firm zainteresowanych zagranicznymi zamówieniami publicznymi!

Serdecznie zapraszamy na konferencję, którą mamy zaszczyt organizować w gronie szanowanych instytucji i firm: „MOŻLIWOŚĆ POZYSKIWANIA ZAMÓWIEŃ W RAMACH ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ W ZWIĄZKU Z BIEŻĄCĄ POMOCĄ UKRAINIE” 14 listopada...
8.09.2023

Odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych za wady projektowe

W toku realizacji umowy w przypadku robót budowlanych Wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia niejednokrotnie opiera się na przygotowanym przez projektanta projekcie budowlanym. Jednym z obowiązków Wykonawcy często wskazywanym w...
1.09.2023

Gwarancja na roboty budowlane – o rozbieżnościach w interpretacji

Wielokrotnie poruszaliśmy w naszych wpisach kwestię gwarancji w robotach budowlanych. Powracanie do tego tematu jest nieuniknione, gdyż każdy kto miał do czynienia z inwestycjami budowlanymi potwierdzi, że gwarancja jest jednym...
25.08.2023

Procedura samoczyszczenia – skrucha wykonawcy może czasami pomóc

Będąc wykonawcą często realizującym zamówienia publiczne, ponosimy spore ryzyka związane z ewentualnymi nieprawidłowościami przy ich wykonywaniu. O ile nie zawsze muszą one być obiektywnie zawinione przez wykonawcę, tak skutki tego...
24.08.2023

Unieważnienie postępowania z powodu braku środków

Przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia Beneficjent środków unijnych zobowiązany jest do stosowania – uregulowanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności – zasady konkurencyjności. W ramach postępowania problematyczna dla...
22.08.2023

Najgorszy wyrok lepszy od najlepszej ugody. Czas skończyć z błędnym kierunkiem zamawiających.

Inwestycje z podmiotami publicznymi tak samo jak te z udziałem wyłącznie podmiotów prywatnych mają to do siebie, że mogą generować sytuacje sporne. Podstaw do konfliktu może być wiele, a to...
17.08.2023

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy po upływie terminu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego

Możliwe jest podpisanie aneksu zmieniającego wynagrodzenie Wykonawcy po upływie terminu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, w szczególności pod warunkiem, że: Na tle stale rosnącego zainteresowania tematyką waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, niejednokrotnie...
17.08.2023

Odrzucenie oferty zawierającej niewłaściwą stawkę podatku VAT

Zarówno poprzednio obowiązująca ustawa Pzp, jak i aktualna, zawierają katalog przesłanek obligatoryjnego odrzucenia oferty, wśród których w praktyce często ma zastosowanie ta przesłanka, która dotyczy odrzucenia oferty zawierającej błędy w...
3.08.2023

Mnogość podstaw do waloryzacji. Czy to problem bogactwa?

W sprawach waloryzacyjnych jedną z najważniejszych rzeczy jest znalezienie podstawy, na której można waloryzować wynagrodzenie wykonawcy. Podstawy te są bowiem różne i zależnie od tego, z którą z nich mamy...
3.08.2023

Podwykonawco, nie daj się wykluczyć z waloryzacji wynagrodzenia! Czyli co musisz wiedzieć o waloryzacji jako...

Waloryzacja wynagrodzenia daje możliwość urealnienia ustalonej w umowie wysokości wynagrodzenia, o czym często mówi się w kontekście wynagrodzenia wykonawcy – ma on ustawowe prawo żądania zmiany wynagrodzenia oraz, jeżeli strony...
3.08.2023

Podsumowanie waloryzacyjne

Ostatni czas w świecie zamówień publicznych upłynął pod hasłem „waloryzacji”. Kwestia ta niezwykle ważka w środowisku zamówieniowym była już wielokrotnie poruszana w ramach naszych wpisów, bowiem z doświadczenia wiemy jak...
13.06.2023

Minimalne wynagrodzenie w górę, a co z wynagrodzeniem wykonawcy? Waloryzacje innego rodzaju.

Wykonawca często boryka się ze stwierdzeniem, że jest profesjonalistą, więc powinien z dużą dozą ostrożności i zapobiegliwości przewidywać wszelkie okoliczności jakie mogą zdarzyć się w trakcie realizacji umowy i w...
26.05.2023

Limity okresu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego

Ustawa Prawo zamówień publicznych, co do zasady nie ogranicza sposobu określenia terminu realizacji umowy dotyczącej zamówienia publicznego ani nie wyznacza jego limitu. Można go, zatem wskazać za pomocą ilości dni,...
14.05.2023

Zakończenie projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie!”

Dzisiaj dzielmy się z Państwem podsumowaniem jednego z największych wyzwań jakie udało nam się ostatnio z sukcesem zakończyć. Z dniem 14 maja 2023 r. po 58 miesiącach (prawie 5 lat)...
12.05.2023

Gwarancja w ofercie – gdzie jest jej limit?

Zamówienia publiczne charakteryzują się tym, iż zakładają, aby dane zamówienie było realizowane w sposób najbardziej korzystny z dostępnych na rynku. Aby tego dokonać zamawiający mogą wymagać by wykonawcy zaoferowali również...
2.05.2023

Czy kontrakt publiczny może być dla przedsiębiorcy kotwicą? Przekształcenie wykonawcy.

Wykonawcy bardzo często chcą lub są wręcz zmuszeni do zmiany formy wykonywanej działalności. Niestety równie często blokuje ich przed tym obawa, iż może to wpłynąć na zawarte i trwające umowy...
25.04.2023

Zakres możliwej zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 455...

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonywana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP jest możliwa, gdy: jest spowodowana okolicznościami, których Zamawiający działający z należytą starannością obiektywnie nie...
18.04.2023

Czy można dokonać zmiany umowy dofinansowanej ze środków unijnych?

W obiegowej opinii wielu beneficjentów, niezależnie czy realizują pierwszy projekt unijny czy kolejny, tkwi przekonanie, że umowy dofinansowanej ze środków unijnych nie można w żadnym przypadku zmienić. Czy słusznie? Oczywiście...
14.04.2023

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

Wobec postępujących zmian i wahań ekonomicznych zauważalnych na rynku zarówno polskim, jak i zagranicznym, jednym z wiodących tematów upływającego już roku w kwestii zamówień publicznych było zagadnienie waloryzacji wynagrodzenia należnego...
9.02.2023

Dofinansowanie w ramach systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych Spectrum

Miło nam poinformować,  że Wielkopolska Grupa Prawnicza uzyskała akredytację dla Instytucji Otoczenia Biznesu od Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w zakresie świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP z województwa pomorskiego w...
13.01.2023

Kolejne sukcesy naszej kancelarii

Dzień jak co dzień w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej, czyli kolejny sukces naszej kancelarii ? tym razem z zaskakującymi orzeczeniami w tle.   Opisując po krótce tło sprawy – nasz klient,...
10.07.2022

21.07.2022. Szkolenie połączone z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystania instrumentów e-zamówień

Wielkopolska Grupa Prawnicza współorganizatorem szkolenia Uzyskaj kompleksową wiedzę lub sprawdź aktualny stan swoich kompetencji w zakresie Zamówień Publicznych dzięki wsparciu szkoleniowo -doradczemu dla firm z sektora MŚP.   Środa 21.07.2022,...
9.07.2022

12.08.2022. Szkolenie połączone z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystania instrumentów e-zamówień

Wielkopolska Grupa Prawnicza współorganizatorem szkolenia Uzyskaj kompleksową wiedzę lub sprawdź aktualny stan swoich kompetencji w zakresie Zamówień Publicznych dzięki wsparciu szkoleniowo -doradczemu dla firm z sektora MŚP.   Środa 12.08.2022,...
21.06.2022

16-17.08.2022. Dwudniowe szkolenie online: Ubieganie się o Zamówienia Publiczne w Polsce. Specyfikacja zamówień z zakresu...

Wielkopolska Grupa Prawnicza współorganizatorem szkolenia Uzyskaj kompleksową wiedzę lub sprawdź aktualny stan swoich kompetencji w zakresie Zamówień Publicznych dzięki wsparciu szkoleniowo -doradczemu dla firm z sektora MŚP.   Wtorek i...
24.05.2022

Konferencja: Praktyczne aspekty ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.

Kancelaria Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. organizatorem konferencji „Praktyczne aspekty ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.” W dniu 08 czerwca 2022 r....
12.05.2022

Webinar: Baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia / rejestr klauzul...

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar pt. Baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia / rejestr klauzul niedozwolonych ? jak korzystać, jakie daje możliwości, który odbędzie się...
9.03.2022

Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

Urząd Zamówień Publicznych, jak i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na swoich stronach internetowych zachęcają przedsiębiorców z sektora MMŚP do udziału w projektach szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych, które są dofinansowane...
22.11.2021

Nowe narzędzie do badania rzetelności wykonawców

Wśród popularnych metod sprawdzania kontrahentów, z którymi podejmujemy współpracę najpopularniejsze metody to: Sprawdzenie firmy w rejestrze CEIDG (znajdziemy tu z tych najważniejszych ? informacje dotyczące upadłości, postępowania naprawczego, czy postępowania...
30.11.2021

BEZPŁATNE szkolenie dla zamawiających, wykonawców i beneficjentów środków unijnych – 14 grudnia 2021

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia: zamawiających, wykonawców i beneficjentów środków unijnych na szkolenie online pt. „Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia oraz wybrać...
6.09.2021

„Jak nie popełniać błędów w postępowaniach o udzielenie zamówienia” – zaproszenie na bezpłatny webinar

Serdecznie zapraszamy na webinar „Jak nie popełniać błędów w postępowaniach o udzielenie zamówienia?”, który odbędzie się w środę, 29 września 2021, o godz. 12:00-13:30 Mimo, że wszyscy przyzwyczailiśmy się już...
24.08.2021

„Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w robotach budowlanych (art. 439 Pzp)” – zaproszenie na bezpłatny webinar

Serdecznie zapraszamy na webinar „Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w robotach budowlanych (art. 439 Pzp)”, który odbędzie się 23 września 2021 o godz. 12:00. Przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, które obowiązują...
20.08.2021

„Praktyczne wskazówki dotyczące kontroli beneficjentów środków unijnych” – zaproszenie na bezpłatny webinar

Serdecznie zapraszamy na webinar „Praktyczne wskazówki dotyczące kontroli beneficjentów środków unijnych czwartek”, który odbędzie się 2 września 2021, godz. 12:00. Kontrola beneficjentów środków unijnych jest nieodzowną częścią realizacji projektów dofinansowanych....
25.06.2020

Webinar dla Wolters Kluwer „Zamówienia bagatelne w nowym prawie zamówień publicznych”

W ramach trwającej od kwietnia 2017 roku współpracy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej z Wolters Kluwer Polska SA radcy prawni kancelarii udzielają informacji z zakresu stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz...
20.02.2020

Szkolenia w ramach projektu „Zamówienia publiczne w Twojej firmie”

Właśnie rozpoczęło się szkolenie praktyczne z zamówień publicznych dla wielkopolskich przedsiębiorców. ?Zamówienia publiczne w Twojej firmie!? to projekt realizowany wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, który kierujemy do mikro, małych...
20.01.2020

„Zamówienia publiczne w Twojej firmie!” – najbliższe szkolenia

„Zamówienia publiczne w Twojej firmie!” to projekt realizowany wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, który kierujemy do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z czterech województw: lubuskiego, dolnośląskiego, zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego....
6.03.2018

Szkolenie: Międzynarodowe Zamówienia Publiczne 21 marca 2018r.

Wielkopolska Grupa Prawnicza serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zakresu międzynarodowych zamówień publicznych, które odbędzie się już 21 marca 2018r. (godz. 9:00 ? 17:00), w siedzibie kancelarii przy ul. Grudzieniec...
29.06.2020

Szkolenia i doradztwo prawne z zamówień publicznych w ramach prowadzonych projektów

Szanowni Państwo, informujemy, że w ramach projektów realizowanych wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości: „Zamówienia publiczne w Twojej Firmie”, „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie” oraz „Otwórz się na zamówienia...
13.10.2020

„Regulamin udzielania zamówień bagatelnych – nowe podejście ustawodawcy” – webinar 21.10.2020 godz. 12:00

Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Mając ten fakt na uwadze zapraszamy wszystkich zainteresowanych na webinarium pt.„Regulamin udzielania zamówień bagatelnych...
15.09.2017

Konferencja – Skuteczne sposoby na unikanie błędów podczas realizacji projektów unijnych. Nowa Perspektywa Finansowa 2014...

Konferencja ? Skuteczne sposoby na unikanie błędów podczas realizacji projektów unijnych. Nowa Perspektywa Finansowa 2014 ? 2020. Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło, zaprosić Państwa na tegoroczną Konferencję dotyczącą tematyki...
18.08.2017

Bezpłatne szkolenie z zakresu zamówień publicznych dla podmiotów ekonomii społecznej w Warszawie

W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej zapraszamy na szkolenie dla podmiotów ekonomi społecznej z zakresu prawa zamówień publicznych oraz procedur wyłaniania wykonawców w projektach unijnych. W dniu 24 sierpnia 2017 r. o godzinie...
23.05.2017

Krajowi konsultanci Wolters Kluwer Polska SA w dziedzinie zamówień publicznych

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Wolters Kluwer Polska SA, dostawca największego na rynku, ogólnopolskiego Systemu Informacji Prawnej LEX, rozpoczyna współpracę z Wielkopolską Grupą Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy...