Studium przypadków

17.11.2023

Jak (NIE) dzielić zamówień na usługi szkoleniowe w projekcie? – na podstawie decyzji Ministra Funduszy...

W Decyzji Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 kwietnia 2022 r. znak sprawy: DZF-XII.025.44.2021.DM.5, głównym celem było ustalenie, czy w opisywanym postępowaniu usługi związane    z przeprowadzaniem bloków...
27.09.2023

Pozew przeciwko bankowi

Pan Jan zaciągnął w 2008 r. kredyt w wysokości 300 000 zł (ok. 120 000 CHF) na okres 30 lat i zapłacił ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w łącznej kwocie 6...
13.09.2023

Pomoc w ocenie dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu

Zamawiający zwrócił się do Kancelarii o analizę zasadności wniesionego odwołania na wybór wykonawcy. W odwołaniu podnoszono, że wybrany wykonawca zaoferował rażąco niską cenę, a złożone przez niego wyjaśnienia są ogólnikowe...
13.09.2023

Oświadczenie o podziale zadań między wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Nasz klient ubiegał się o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie z innym wykonawcą (w ramach tzw. konsorcjum). Składając ofertę zapomniał jednak załączyć oświadczenia o podziale zadań pomiędzy członków konsorcjum. Zamawiający wezwał...
13.09.2023

Baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia

Nasz klient zajął drugie miejsce w przetargu. Z uwagi na to, że zamówienie miało dużą wartość i klientowi zależało na jego uzyskaniu, zwrócił się do Kancelarii o zweryfikowanie czy Zamawiający...
13.09.2023

Weryfikacja dokumentów zamówienia

Do Kancelarii zgłosił się Zamawiający z prośbą o weryfikację przygotowanych dokumentów zamówienia. Z uwagi na fakt, że zamówienie dotyczyło projektu dofinansowanego ze środków europejskich, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w treści...
12.09.2023

Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Nasz klient po złożeniu oferty w przetargu wezwany został do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wiedział on, iż zaoferowana przez niego cena z uwagi na długoletnie doświadczenie oraz dysponowanie...