E-Publiczny Doradca

E-Publiczny Doradca to pierwszy tego typu inteligentny program do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. System kompleksowo prowadzi przez cały proces postępowania, od jego przygotowania aż do zawarcia umowy, dbając o to, aby było ono prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Program zawiera moduł „Planowanie zamówień i wydatkowanie środków”, czyli narzędzie pozwalające spełnić obowiązek, jaki nałożył na nas ustawodawca od stycznia 2017 r. Narzędzie to daje możliwość zaplanowania budżetu na dany rok, uwzględniając kategorie wydatków (tzw. zamówienia tego samego rodzaju). Pracując z tym modułem, unikamy różnego rodzaju zarzutów dotyczących niezgodnego z ustawą PZP podziału zamówienia. Natomiast raporty dadzą pełną wiedzę o planowanych zamówieniach i dokonanych w danym roku budżetowym wydatkach, również z podziałem na Wydziały/Referaty.

Kolejnym ułatwieniem w programie jest „baza przykładowych kryteriów oceny ofert”. Narzędzie to daje kilkadziesiąt przykładów kryteriów oceny ofert odnoszących się do dostaw, robót budowlanych i usług oraz kryteriów wspólnych dla każdego rodzaju zamówienia i przykłady kryteriów społecznych, opracowanych oraz zweryfikowanych przez prawników Wielkopolskiej Grupy Prawniczej.

Baza ta będzie na bieżąco aktualizowana o nowe przykładowe kryteria oceny ofert.

Poznaj E-Publicznego Doradcę