Obsługa prawna jednostek publicznych

Prawo zamówień publicznych dla przedsiębiorców

Jedną z głównych specjalizacji kancelarii jest obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Prawnicy kancelarii komentują zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla dziennika „Rzeczpospolita”, jak również dla Wolters Kluwer Polska SA. Kancelaria obsługuje m.in. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w zakresie kontroli prowadzonych przez zamawiających postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Mając doświadczenie w obsłudze jednostek publicznych, prawnicy kancelarii są w stanie skutecznie doradzić wykonawcom, w jaki sposób należy postępować w procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Swoją wiedzą prawnicy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej dzielą się również w trakcie specjalistycznych szkoleń z zakresu zamówień publicznych, procedur wydatkowania środków unijnych, czy sporządzania umów w obrocie gospodarczym. Kancelaria prowadzi m.in. projekt dofinansowany ze środków unijnych pn. „Zamówienia Publiczne w twojej firmie!”. Projekt skierowany jest do 464 przedsiębiorstw i ich pracowników z terenu 4 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i zakłada udzielenie wsparcia szkoleniowego oraz  doradczego z zakresu prawa zamówień publicznych.

Od kwietnia 2017 roku kancelaria we współpracy z Wolters Kluwer Polska SA prowadzi krajowy punkt konsultacyjny w zakresie prawa zamówień (dla użytkowników modułu „LEX Zamówienia Publiczne”).

Proponowany zakres usług:

  • pomoc w sporządzeniu ofert wraz wymaganymi dokumentami (w tym JEDZ);
  • weryfikacja ofert konkurencyjnych oraz proponowanie możliwych działań (w tym zastosowania środków ochrony prawnej) w przypadku wykonawców naruszających przepisy prawa zamówień publicznych lub dopuszczających się w postępowaniu o udzielenie zamówienia czynów nieuczciwej konkurencji;
  • analiza warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert oraz stosowanie odpowiednich środków w przypadku naruszenia w tym zakresie ze strony zamawiających;
  • reprezentowanie Klienta przed zamawiającym, jak również przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • opiniowanie decyzji podejmowanych przez zamawiających w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
  • pomoc w przygotowaniu wyjaśnień rażąco niskiej ceny;
  • doradztwo w zakresie zagranicznych zamówień publicznych.