Agnieszka Łuczyńska

Specjalista ds. zamówień publicznych.

Jest absolwentem Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także studiów podyplomowych z zakresu pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 2011-2020 realizowała wraz z polskimi przedsiębiorcami krajowe i regionalne projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Początkowo w ramach Wielkopolskiej Grupy Prawniczej koordynowała projekty Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie pogłębionej analizy wniosków o płatność z zakresu wsparcia infrastruktury B+R oraz zindywidualizowanej usługi informacyjnej w zakresie zasady konkurencyjności wspierając Beneficjentów w procesie przygotowywania postępowań ofertowych. Obecnie zajmuje się sporządzaniem i weryfikacją dokumentów w ramach procesu udzielania zamówień publicznych. Do jej zadań należy merytoryczne wsparcie klientów kancelarii w zakresie Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także  przygotowywanie ofert składanych przez Wielkopolską Grupę Prawniczą.

Czas wolny poświęca na sport i czytanie książek.