30.05.2017

Prawo zamówień publicznych dla jednostek publicznych

Jedną z głównych specjalizacji kancelarii jest obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Prawnicy kancelarii komentują zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi m.in. dla dziennika „Rzeczpospolita”, jak również dla Wolters Kluwer Polska SA. Wspólnicy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej są twórcami programu „Asystent Postępowania” (poprzednia wersja programu to „E-Publiczny Doradca”), służącego do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Kancelaria obsługuje m.in. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie kontroli prowadzonych przez zamawiających postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Prawnicy kancelarii rozstrzygają istotne problemy swoich Klientów (np. dotyczące kwestii proceduralnych, ustalania warunków udziału w postępowaniu, czy kryteriów oceny ofert), opiniują decyzje podejmowane przez urzędników, a z drugiej strony czynnie uczestniczą w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Swoją wiedzą prawnicy Wielkopolskiej Grupy Prawniczej dzielą się również w trakcie specjalistycznych szkoleń z zakresu zamówień publicznych, procedur wydatkowania środków unijnych, dyscypliny finansów publicznych, czy sporządzania umów w obrocie gospodarczym.

Od kwietnia 2017 roku kancelaria we współpracy z Wolters Kluwer Polska SA prowadzi krajowy punkt konsultacyjny w zakresie prawa zamówień (dla użytkowników modułu „LEX Zamówienia Publiczne”).

Proponowany zakres usług:

  • nadzór nad prowadzonymi przez jednostkę postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego (od momentu przygotowania dokumentacji przetargowej do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia) oraz w zakresie wydatkowania środków unijnych (m.in. w zakresie stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku);
  • prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (od momentu przygotowania dokumentacji przetargowej do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia) – Kancelaria przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty w imieniu Klienta, zamieszcza ogłoszenia, przygotowuje wzór umowy;
  • analiza obowiązującego w jednostce regulaminu udzielania zamówień o wartości do 30.000 euro;
  • przygotowanie regulaminu udzielania zamówień o wartości do 30.000 euro lub przygotowanie regulaminu udzielania zamówień unijnych;
  • doradztwo z zakresu prawa zamówień publicznych;
  • reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • szkolenie pracowników jednostki z zakresu nowelizacji prawa zamówień publicznych.

Autor artykułu:

wgpr

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne