13.06.2017

Czy komornik może zająć środki pochodzące z unijnej dotacji?

Środki pochodzące z unijnej dotacji, a zajęcie przez komornika.

Czy komornik może zająć środki pochodzące z unijnej dotacji ? W przypadku środków pochodzących z programów finansowanych ze środków unijnych mówimy o ustawowym wyłączeniu możliwości przeprowadzenia z nich egzekucji cywilnej. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy egzekwowana wierzytelność powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone. W takim przypadku egzekucja komornicza jest dopuszczalna.

Zgodnie z art. 831 § 1 pkt 2a Kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.25 ? dalej jako u.f.p.). Chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone.

Chodzi tu o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. A także niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Mowa też o innych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust 1 pkt 2 u.f.p. oraz 5 ust 1 pkt 3 u.f.p.).

Ponadto w myśl art. 831 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1?2a i 7 tego przepisu, nie podlegają egzekucji również sumy i świadczenia w naturze już wypłacone lub wydane. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2a ww. przepisu, nie podlegają egzekucji również środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach realizacji projektu. Mowa o projekcie, na który były przeznaczone środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez okres jego trwałości wskazany w umowie o dofinansowanie projektu.

Potwierdzeniem tego stanowiska jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r. (sygn. akt III CZP 104/14), zgodnie z którą ?według art. 831 § 1 pkt 2a k.p.c., nie podlegają egzekucji środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Chyba że egzekwowana wierzytelność powstałą w związku z realizacją projektu, na który te środki były przeznaczone.

SN wskazuje, że ?przepis art. 831 § 2 k.p.c. rozciąga wyłączenie spod egzekucji środków określonych w art. 831  § 1 pkt 2a k.p.c. Na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Takie, które powstały w ramach realizowania projektu, na który je przeznaczono są wyłączone spod egzekucji. Dotyczy to okresu jego trwałości wskazanego w umowie o dofinansowanie projektu.?

W opinii SN  decydujące dla wyznaczenia granic przedmiotowych wyłączenia spod egzekucji jest pochodzenie środków, do których kierowana jest egzekucja.  Nie jest najważniejsze to, jaki tytuł prawny do tych środków ma dłużnik, wobec którego prowadzona jest egzekucja. Ani też, jaki tytuł prawny do tych środków ma dłużnik, wobec którego prowadzona jest egzekucja.

W świetle powyższego, środków pochodzących z dotacji unijnej nie można zająć w ramach projektu unijnego.

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  10.05.2024

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

  Za nami „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”! Mieliśmy okazję porozmawiać z beneficjentami o nowym projekcie „Przedsiębiorcy kompetentni w GOZ”! GOZ to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać...
  9.05.2024

  Zaproszenie na webinarium Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju

  W imieniu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej serdecznie zapraszamy do zapisów i działu w udziału w webinarium organizowanym przez naszego wieloletniego partnera – Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Już w najbliższy wtorek 14 maja...