Rozliczenia po unieważnieniu umowy kredytu „frankowego”- teoria dwóch kondykcji

Po unieważnieniu umowy co do zasady strony powinny sobie zwrócić to co wzajemnie sobie świadczyły w wyniku zawarcia umowy.

Jednym ze sposobów rozliczania wzajemnych świadczeń stron jest rozliczenie według tzw. teorii dwóch kondykcji. Polega ona na tym, że sąd po wytoczeniu powództwa, uznając za zasadne roszczenie objęte pozwem zasądza je i jednocześnie należne bankowi świadczenia nie kompensują się automatycznie ze świadczeniami należnymi kredytobiorcy.

Zatem w toku procesu nie dochodzi do obliczenia salda kredytu, a bank, by odzyskać swoje należności względem kredytobiorcy musi wytoczyć osobny proces.

Taki sposób rozliczenia jest bardzo korzystny dla ?frankowicza?. Uzyskuje on należne roszczenia od banku i nie musi się martwić koniecznością zwrotu należności na rzecz banku dopóki bank nie wytoczy przeciwko niemu osobnego powództwa o zapłatę.

Rozliczenie umowy kredytu po unieważnieniu umowy z zastosowaniem teorii dwóch kondykcji nie przewiduje bowiem możliwości podniesienia zarzutu potrącenia przez bank i w konsekwencji możliwości kompensacji wzajemnych świadczeń stron.