25.11.2019

Właściwość miejscowa w sprawach „frankowych” po nowelizacji

Nowelizacją, która weszła w życie 7 listopada 2019r. do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono art. 372 k.p.c., który umożliwia wytoczenie powództwa przeciwko bankowi także przed sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powoda. Przepis ten stosuje się również do powództwa wytaczanego przeciwko bankowi hipotecznemu lub jego następcy prawnemu.

Dotychczas stan prawny uprzywilejowywał przedsiębiorców bowiem umożliwiał wytoczenie powództwa według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego albo według miejsca wykonania umowy.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy wskazano, że  za wprowadzeniem tej zmiany przemawia sytuacja faktyczna na rynku z udziałem podmiotów uczestniczących w obrocie masowym, w tym w zakresie właśnie usług bankowych.

Zdaniem ustawodawcy coraz bardziej charakterystyczne w tym obrocie usytuowanie siedzib osób prawnych w kilku największych miastach, w tym zwłaszcza w Warszawie, powodowało nadmierne obciążenie umiejscowionych tam sądów w stosunku do sądów w mniejszych miejscowościach, co przekładało się na czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy. W konsekwencji powodowało to, że miejsce zamieszkania strony wpływało na czas rozpoznania jej sprawy, czego nie dało się pogodzić z konstytucyjną zasadą równości praw i prawa dostępu do sądu.

Zatem wskazywana zmiana będzie miała niewątpliwie pozytywny wpływ na sytuację kredytobiorców. Po pierwsze ich sprawy będą szybciej rozpatrywane w przypadku kierowania pozwów według miejsca zamieszkania lub siedziby. Po drugie zmniejszą się również koszty prowadzenia sprawy bowiem powodowie nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów związanych z uczestnictwem w rozprawie przed sądem zlokalizowanym poza miejscem ich zamieszkania lub siedziby.

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  12.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021- 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na...

  Opracowanie stanowi kontynuację artykułu Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 – część I. Wytyczne doprecyzowały kwestię...
  9.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków...

  Z dniem 25 listopada 2022 roku weszły w życie wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych...