20.04.2023

Wygrałeś sprawę frankową? Sprawdź, jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej.

Kiedy można wykreślić hipotekę w przypadku spraw frankowych?

Zabezpieczeniem kredytu zazwyczaj była i jest hipoteka na nieruchomości. Gdy już masz w ręce prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego pozostaje do wykreślenia hipoteka by uporządkować stan księgi wieczystej twojej nieruchomości. Frankowicze mieli duże problemy z wykreśleniem hipoteki z ksiąg wieczystych swoich nieruchomości. Banki pomimo przegranej tego nie ułatwiały, ponieważ dotychczas przeważał pogląd, że tylko tzw. list mazalny będący de facto zgodą banku na wykreślenie hipoteki uprawnia do jej wykreślenia.

 

Jak wykreślić hipotekę?

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece w razie wygaśnięcia hipoteki, co ma miejsce po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu, wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Będąc wierzycielem hipotecznym, bank powinien ułatwić kredytobiorcy procedurę wykreślenia hipoteki, wydając mu oświadczenie zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki. Na wniosek zainteresowanego bank jest zobowiązany wydać dokument w postaci tzw. listu mazalnego, natomiast zgodnie z przyjętą strategią banków celowo utrudniają wszelkie działania podejmowane przez kredytobiorców frankowych. Natomiast Sąd Najwyższy wydał orzeczenie będące skuteczną receptą na brak zgody banku na wykreślenie hipoteki  i aktualnie  list mazalny nie jest niezbędnym dokumentem by tego dokonać.

Nawet jeżeli bank odmawia wydania listu mazalnego, to możemy skutecznie wykreślić hipotekę, wystarczy wypełniony wniosek wraz z załącznikami, w postaci prawomocnego orzeczenia stwierdzającego nieważność umowy kredytu frankowego oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej, złożyć we właściwym sądzie lub przesłać go za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wydanie orzeczenia wykreślającego hipotekę w większości sądów nie jest błyskawiczne, ale pomimo wszelkich trudności stwarzanych przez bank uda nam się uzyskać wykreślenie hipoteki, a nasza księga wieczysta będzie uporządkowana.                      

 

Jakie problemy mogą się pojawić?

Pomimo jasnego stanowiska Rzecznika Finansowego, co do wykreślenia hipoteki na podstawie prawomocnego orzeczenia zdarzają się przypadki, że sądy nie respektują prawomocnego orzeczenia dot. uznania umowy za nieważną i odmawiają jej wykreślenia. Nie ma jednolitej praktyki sądów w tym przedmiocie. Natomiast nawet, jeżeli sąd oddali nasz wniosek o wykreślenie hipoteki to zawsze przysługuje środek odwoławczy.

 

Co zrobić, gdy sąd oddali nasz wniosek o wykreślenie hipoteki?

W postępowaniu przed sądem wieczystoksięgowym, w zależności od tego, przez kogo został oddalony nasz wniosek, przysługują następujące środki odwoławcze:

 • apelacja, jeśli wniosek oddalił sąd,
 • skarga na orzeczenie referendarza sądowego, jeśli wniosek oddalił referendarz sądowy.

Składając środek odwoławczy od orzeczenia oddalającego wniosek o wykreślenie hipoteki na mocy prawomocnego orzeczenia sądu unieważniającego umowę kredytu frankowego, warto powołać się na uchwałę Sądu Najwyższego z 2021 r., która niweczy argumentację sądów oddalającą wniosek o wykreślenie hipoteki  i daje możliwość wykreślenia hipoteki, po unieważnieniu umowy kredytowej przez sąd wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku w tej sprawie.

Autor: Patrycja Kulasińska

 

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  12.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021- 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na...

  Opracowanie stanowi kontynuację artykułu Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 – część I. Wytyczne doprecyzowały kwestię...
  9.07.2024

  Zasady wyboru wykonawców w perspektywie finansowej 2021 – 2027 na podstawie Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków...

  Z dniem 25 listopada 2022 roku weszły w życie wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych...