15.02.2024

Możliwość samodzielnego przedłużenia terminu związania ofertą przez wykonawcę

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wprost wskazywała, że wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

Zgodnie z treścią art. 85 ust. 2 tej ustawy: Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Z kolei, obecnie obowiązująca Ustawa Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. nie przewiduje możliwości samodzielnego przedłużenia terminu związania ofertą przez wykonawcę jednocześnie tego nie zakazując.

Czy wykonawca może zatem w aktualnym stanie prawnym samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą?

Krajowa Izba Odwoławcza wypowiedziała się w powyższej kwestii w wyroku z dnia 30 stycznia 2023 r. (KIO 164/23) wskazując, że samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą przez wykonawcę jest bezskuteczne. Jako uzasadnienie organ wskazał, że ustawodawca zrezygnował z rozwiązania zawartego w poprzednio obowiązującej Ustawie. Dodatkowo Izba wskazała, że według niej aktualne rozwiązanie jest kompleksowe i nie uprawnia wykonawcy do przedłużenia terminu związania ofertą na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Za powyższym poglądem opowiada się również doktryna. Jak wskazuje A. Wiktorowski „wymaga podkreślenia, że ustawodawca wyłączył niejako możliwość samodzielnego przedłużania terminu związania ofertą przez wykonawców, choć bardziej prawidłowo winno się zauważyć, że czynność ta została pozbawiona skuteczności z punktu widzenia postępowania. Uprawnienie wezwania pozostaje jedynie w gestii zamawiającego, który może jednorazowo, przed upływem dotychczasowego terminu związania ofertą, wezwać wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni. Wykonawcy stosowną, pisemną, zgodę winni przekazać zamawiającemu do upływu pierwotnego okresu wraz z przedłużeniem lub wniesieniem nowego wadium, o ile jego wniesienie było przez zamawiającego wymagane. Zgoda wykonawcy nie może być dorozumiana i nie może zostać zastąpiona milczeniem wykonawcy, ponieważ zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12 n.p.z.p. oferta wykonawcy, który nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, podlega odrzuceniu”( Prawo zamówień publicznych. Komentarz”, A. Gawrońska-Baran i in., WKP 2021).

Z kolei P. Granecki i I. Granecka uważają, że „Nowe przepisy określone w art. 220 ust. 3 n.p.z.p. zmieniły zasady dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą. Wykonawcy nie mają już możliwości samodzielnego przedłużania terminu związania ofertą” (Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2021, s. 620-62).

Autorka: Martyna Kośmicka ? aplikantka radcowska

Autor artykułu:

Martyna Kośmicka

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne