13.02.2024

Zaangażowanie wykonawcy w inne przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 116 ust. 2 Ustawy Pzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Jak wskazują autorzy Komentarza Urzędu Zamówień Publicznych do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „celem powyższego przepisu jest przeciwdziałanie sytuacjom sprzeczności interesów po stronie wykonawcy, objawiających się przykładowo świadczeniem tych samych usług w tym samym czasie w ramach wygrania innych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.  Wówczas powstaje bowiem wątpliwość, czy wykonawca będzie uwzględniał interes zamawiającego i lojalnie realizował zamówienie, czy też górę wezmą sprzeczne interesy własne wykonawcy lub innego klienta wykonawcy. Ocena, czy taka sprzeczność interesów ma miejsce, należy wyłącznie do zamawiającego. Tylko od woli zamawiającego więc zależy, czy zakwestionuje zdolności wykonawcy. Chodzi zatem o usunięcie sprzeczności interesów polegającej na tym, że np. wykonawca, dysponując ograniczonymi zasobami techniczno-zawodowymi, nie zaangażuje ich w wykonanie zamówienia, którego dotyczy postępowanie, tylko skieruje je do realizacji zamówienia wykonywanego na rzecz innego klienta, uznając je za bardziej priorytetowe np. z powodu perspektyw otrzymania od tego klienta nowych zamówień” (Prawo zamówień publicznych. Komentarz, H. Nowak, M. Winiarz (red.), www.uzp.gov.pl, Warszawa 2021).

Z kolei Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 14 marca 2022 r. (KIO 464/22) wyraziła stanowisko iż „trudno bezwzględnie wymagać od wykonawców biorących udział w licznych postępowaniach przetargowych lub realizujących zadania w innym trybie, aby przystępując do składania ofert musieli już wtedy angażować personel czy urządzenia dla każdego postępowania, wyłączając je z udziału w wykonywaniu innych zadań czy z innych postępowań przetargowych, nie mając jednocześnie wiedzy, czy w rzeczywistości będą określone zamówienie realizować. Istotne jest, czy w przypadku uzyskania zamówienia zasób wskazany w toku postępowania będzie dostępny na potrzeby realizacji danego zadania. O ile istnieje realna możliwość zapewnienia, że ten personel czy urządzenia będą mogły posłużyć do realizacji zamówienia, o które wykonawca się ubiega, zamawiający powinien to uwzględnić oceniając potencjał wykonawcy”.

Należy też mieć na względzie konieczność udowodnienia możliwego negatywnego wpływu na realizację danego zamówienia publicznego. Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcze w wyroku z dnia 21 kwietnia 2023 r. (KIO 914/23) „odwołujący powinien wskazać fakty, które miałyby uzasadniać uznanie, że zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych przystępującego w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia, skutkiem czego oceniając zdolność techniczną lub zawodową przystępującego, zamawiający powinien był uznać, że przystępujący nie posiada ww. zdolności, ani nie wskazał dowodów w celu stwierdzenia takich faktów, pomimo ciążącego na odwołującym obowiązku zgodnie z art. 534 ust. 1 p.z.p. wskazania dowodów dla stwierdzenia faktów, z których wywodzi skutki prawne”.

Martyna Kośmicka – aplikantka radcowska

Szukasz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!
Kredyty frankowe - Waloryzacja - Prawo zamówień publicznych - Zamówienia międzynarodowe - Projekty unijne

  Sprawdź też artykuły...

  11.06.2024

  Zysk w procedurze wyjaśniania rażąco niskiej ceny

  Celem wyjaśnień dotyczących ceny wskazanej w ofercie składanych w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 224 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień...
  4.06.2024

  Pomoc frankowiczom

  – formy wsparcia oferowane przez Kancelarię Wielkopolska Grupa Prawnicza Możesz unieważnić kredyt frankowy, jeżeli go nadal spłacasz. Jeśli już go spłaciłeś, przysługuje Ci zwrot rat. Pomoc frankowiczom – unieważnienie umowy...